OFICIĀLIE AKCIJAS NOTEIKUMI

Akcijas “Dzīvē nav garantiju. “SNAIGĖ” – ir!” (turpmāk tekstā – Akcija) organizētājs ir AS “SNAIGĖ”, kuras adrese ir: Pramonės g. 6, 62175 Alīta, Lietuva. 

Akcijā piedalās jauni sadzives tehnikai ar “SNAIGĖ” zīmolu (turpmāk tekstā – ierīces), kas nopirkti mazumtirdzniecībā Akcijas teritorijā noteiktajā Akcijas periodā un ir reģistrēti tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo. Ierīce, kas ir nopirkta ārpus akcijas perioda, netiek uzskatīta par Akcijas ierīci. 

Akcija notiek visā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā. Akcijā var piedalīties Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pilsoņi, kuri dzīvo šo valstu teritorijā un pilnībā ievēro visus Akcijas noteikumus (turpmāk tekstā – dalībnieki). Akcijā drīkst piedalīties tikai fiziskas personas. 

Akcija ir spēkā visām “SNAIGĖ” saldēšanas ierīcēm, kas ir nopirktas periodā no 01.12.2021. līdz 01.12.2022. un reģistrētas tīmekļa vietnē periodā no 01.12.2021. līdz 31.12.2022. 

 

1. DALĪBAS NOTEIKUMI:

1.1 Akcijas dalībnieki ir “SNAIGĖ” ierīču pircēji, kuri iegādājušies “SNAIGĖ” ierīci Akcijas periodā no 01.12.2021. līdz 01.12.2022 un reģistrējuši to tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo periodā no 01.12.2021. līdz 31.12.2022.

Reģistrējoties ir obligāti jāaizpilda šie lauki:

  • dalībnieka vārds, uzvārds (saskaņā ar pases datiem);
  • dalībnieka e-pasts;
  • pilsēta;
  • ierīces sērijas numurs (numurs ir atrodams uz izstrādājuma kastes, garantijas talonā, uz plāksnītes ledusskapja nodalījuma iekšpusē);
  • ierīces modelis (parādās automātiski, ja ir ievadīts pareizs sērijas numurs);
  • apstiprinājums – piekrišana Akcijas noteikumiem;
  • apstiprinājums – piekrišana privātuma politikai.

1.2 Pēc pareizas reģistrācijas Akcijas dalībnieks pa e-pastu saņems 5 gadu garantijas sertifikātu. Sertifikātā būs norādīts “SNAIGĖ” ierīces modelis un sērijas numurs.

Dalībnieks, reģistrējot “SNAIGĖ” Akcijas ierīces sērijas numuru, apstiprina, ka ir izlasījis visus Akcijas nosacījumus un noteikumus, kā arī, ka tas piekrīt visiem Akcijas nosacījumiem un Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

1.3 Akcijas organizētājs nav atbildīgs par traucējumiem, reģistrējoties tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo, ja pircēja datortehnika ir bojāta, vai nedarbojas operatoru vai interneta pakalpojumu piegādātāju tīkli, ir zudis interneta savienojums un tamlīdzīgi.

 

2. “SNAIGĖ” IERĪCES 5 GADU GARANTIJA

2.1 Ierīces sērijas numurs tiek ievadīts īpašā datu bāzē, kas tiek glabāta AS “SNAIGĖ” Lietuvā. Ražotājs, kurš ir apstiprinājis sērijas numura atrašanos šajā datu bāzē, apņemas pildīt garantijas saistības. Garantijas periods ir 5 gadi no ierīces iegādes dienas.

 “5 gadu garantija” nozīmē, ka ražotājs garantē iegādātās ierīces darbību bez defektiem 5 gadus, savukārt iesniedzot pretenziju ierīces sabojāšanās gadījumā, un, ja ir spēkā garantijas periods, visas “SNAIGĖ” ierīces tiek labotas bez maksas.

Garantijas serviss tiek veikts, uzrādot oriģinālo garantijas talonu, garantijas pagarināšanas sertifikātu un pirkuma čeku (vai citu pirkšanas faktu apstiprinošu dokumentu), kurā ir norādīts pārdošanas datums.

2.2 “5 gadu garantija” netiek piemērota, ja netiek ievēroti šo Noteikumu nosacījumi:

2.2.1 ja ierīce tiek pirkta ārpus Akcijas perioda; 

2.2.2 ja dalībnieks nevar uzrādīt pirkuma čeku vai citu pirkšanas faktu apstiprinošu dokumentu ar tā izpildes datumu, oriģinālo garantijas talonu, garantijas pagarināšanas sertifikātu; 

2.2.3 ja iegādātā ierīce nav reģistrēta tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo; 

2.2.4 ja sērijas numurs ir mainīts, dzēsts vai to nav iespējams identificēt. 

2.3 Garantijas serviss netiek piemērots:

2.3.1 Iegādātās saldēšanas ierīces mehāniskam bojājumam (defektam) vai citam bojājumam, kas radies pircēja vainas dēļ, transportējot saldēšanas ierīci. Strīdus gadījumā ir jāuzrāda saldēšanas ierīces iepakojums.

2.3.2 Bojājumam, kas radies, nepareizi ierīkojot un pievienojot saldēšanas ierīci. Neatbilstošai ierīces darbībai, bojātām daļām, smakām, ja šīs problēmas radušās nepareizas ierīces izmantošanas, montāžas, pievienošanas tīklam vai transportēšanas dēļ, neņemot vērā ražotāja norādes, kas izklāstītas ierīces lietošanas instrukcijās. 

2.3.3 Bojājumiem, kas radušies tādēļ, ka saldēšanas ierīce tiek glabāta antisanitāros apstākļos un ierīces bojājumu ir izraisījuši insekti, grauzēji vai citi ārēji faktori.

2.4 Garantija netiek piešķirta:

2.4.1 ierīces iekšējā nodalījuma lampiņai un iekšējām plastmasas detaļām (komponentiem);

2.4.2 skrāpējumiem, plaisām un līdzīga rakstura mehāniskiem ārējiem bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci;

2.4.3 daļām, kas dabiski nolietojas, lietojot ierīci, un to kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces lietošanas intensitātes: plastmasas daļas, kuras var apmainīt manuāli (rokturi, kastes, turētāji u.c.).

2.5 Citi nosacījumi: 

Mainītās saldēšanas ierīces garantijas periods sākas no pirmējās ierīces iegādes datuma.

 

3. GARANTIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA

3.1 Visi Akcijas dalībnieki, kuri Akcijas periodā ir iegādājušies jebkuru “SNAIGĖ” saldēšanas ierīci un reģistrējuši to tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo, saņems e-pasta vēstuli ar sertifikātu konkrētajai nopirktajai ierīcei. E-pasta vēstule ar sertifikātu Akcijas dalībniekiem var tikt nosūtīta 10 dienu laikā. 

3.1.1 Ar sertifikātu (vai garantijas apliecinājumu) tiek apstiprināts 5 gadu periods, līdz 2026. g. ieskaitot, kurā ražotājs vai tā pārstāvis apņemas pildīt garantijas saistības. 

3.1.2 Ja Akcijas dalībnieks jebkādu no Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ nav saņēmis sertifikātu, viņam nav tiesību saņemt kompensāciju no Organizatora. Taču ir tiesības vērsties, lūdzot nosūtīt sertifikātu uz citu e-pasta adresi.

 

4. IEROBEŽOJUMI

4.1 Ja tiek konstatētas ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpniecības pazīmes (gadījumi), Organizētājam ir tiesības aizliegt dalībniekam turpmāk piedalīties šajā akcijā. Lēmumu par dalībnieka dalības akcijā anulēšanu organizētājs pieņem patstāvīgi, un tas nav pārsūdzams. Anulētais dalībnieks nedrīkst turpmāk piedalīties Akcijā un tam nav tiesību saņemt jebkādas kompensācijas.

 

5. CITI NOTEIKUMI

5.1 Akcijas organizētājs garantē, ka, vācot un tālāk nododot saņemto informāciju, tas ievēros visus spēkā esošos tiesību aktu noteikumus attiecībā uz personas datu neatklāšanu, izņemot šajos Noteikumos noteiktos gadījumus.

5.2 Dalība akcijā (reģistrācija tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo) nozīmē automātisku visu dalībnieku iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem un piekrišanu tiem, kā arī apņemšanos tos ievērot. 

5.3 Organizētājs nav atbildīgs par jebkādiem citiem papildu Dalībnieka izdevumiem, izmantojot garantiju.

5.4 Organizētājs patur tiesības mainīt šos Noteikumus, obligāti publicējot tos tīmekļa vietnē www.snaige.lt/promo.

5.5 Organizētājs nav atbildīgs par nekvalitatīvu sakaru ierīces darbību, ļaunprātīgu programmu darbībām, kā arī par negodīgām trešo pušu darbībām, ar kurām vēlas iegūt nelikumīgu piekļuvi un (vai) izslēgt Organizatora programmatūras un (vai) iekārtu kompleksu un tamlīdzīgi. 

5.6 Ja rodas situācija, kas ļauj šos Noteikumus skaidrot neviennozīmīgi, ja rodas strīdīgi jautājumi un (vai) jautājumi, kurus nereglamentē šie Noteikumi, galīgo lēmumu pieņem Akcijas organizētājs. 6.8. Organizētājs nav atbildīgs par Dalībnieku sniegtās informācijas precizitāti.  

5.7 Organizētājs nav atbildīgs par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, piemēram: epidēmiju, dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, jebkāda rakstura kara darbībām, blokādēm, nozīmīgām Akcijas teritorijā spēkā esošo tiesību aktu izmaiņām, kuras organizētājs nevar kontrolēt.

5.8 Organizētājs nav atbildīgs par Dalībnieka gūto kaitējumu (ieskaitot morālo) tā iemesla dēļ, ka Dalībnieks nesaņēma garantiju. 

5.9 Piedaloties akcijā, ikviens dalībnieks piekrīt, ka Organizētājs apstrādās un izmantos tā personas datus un sniegto informāciju mārketinga un (vai) citiem mērķiem, izmantojot metodes, kas nav pretrunā pašreizējiem likumiem (ieskaitot nodošanu trešajām personām).

5.10 Ņemot vērā 2016. g. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, Akcijas dalībnieki tiek informēti:

5.10.1 Akcijas dalībnieku personas datu apstrādātājs ir Organizētājs. 

5.10.2 Akcijas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu dalību šajā akcijā, mārketinga sakarus, reklāmas saistības, nodokļu saistības un saistības uzskaites jomā. 

5.10.3 Ar personas datiem var tikt veiktas šādas darbības: personas datu vākšana, uzkrāšana, glabāšana, pielāgošana, maiņa, atjaunošana un izmantošana, depersonalizēšana, personas datu iznīcināšana. 

5.10.4 Akcijas dalībnieku personas datu apstrādātājs ir Organizētājs vai saistītās trešās puses, kurām ir piešķirtas visas tiesības un likumā noteiktās saistības.

5.11 Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti no to saņemšanas brīža un Akcijas periodā, lai īstenotu šo noteikumu 5.10.2 punktā noteikto mērķi. Pēc tam, beidzoties personas datu glabāšanas periodam, tie tiks iznīcināti.

Akcijas dalībnieki var atsaukt piekrišanu par personas datu apstrādi, nosūtot rakstveida lūgumu Organizētājam uz šajos Noteikumos norādīto adresi, taču šādā gadījumā tie zaudēs tiesības piedalīties Akcijā.