AMETLIKUD KAMPAANIA EESKIRJAD

Kampaania „Elu ei oma mingit garantiid. Aga SNAIGĖ omab!“ (edaspidi – kampaania) korraldaja on AB SNAIGĖ, aadress: Pramonės tn 6, 62175 Alytus, Leedu. 

Kampaania hõlmab SNAIGĖ  seadmed (edaspidi – seadmed), mis on ostetud osutatud kampaania ajavahemikul kampaania piirkonnas jaemüügist ja registreeritud veebilehel www.snaige.lt/promo. Kaubanduslikud ja professionaalsed kodumasinad, samuti varuosad ei kuulu kampaania alla.

Seadet, mis ei ole ostetud kampaania ajavahemikul, ei peeta kampaanias osalevaks seadmeks. Kampaania toimub Leedu, Läti ja Eesti territooriumil. Kampaanias võivad osaleda Leedu, Läti ja Eesti kodanikud, kes elavad nende riikide territooriumil ja järgivad täielikult kõiki kampaaniatingimusi (edaspidi – osalejad). Kampaanias saavad osaleda ainult füüsilised isikud. Kampaania kehtib kõigile SNAIGĖ külmutusseadmetele, mis on ostetud 01.12.2021–01.12.2022 ja registreeritud veebilehel alates 01.12.2021 kuni 31.12.2022. 

 

1. KAMPAANIAS OSALEMISE EESKIRJAD:

1.Kampaanias osalejad on SNAIGĖ seadmete ostjad, kes on ostnud SNAIGĖ seadme kampaania ajavahemikul 01.12.2021–01.12.2022 ja registreerunud veebilehel www.snaige.lt/promo alates  01.12.2021 kuni 31.12.2022.

1.2 Registreerides tuleb täita järgmised väljad:

  • Osaleja ees- ja perekonnanimi (passiandmete kohaselt).
  • Osaleja e-posti aadress.
  • Linn.
  • Seadme seerianumber (mis on märgitud tootekarbil, garantiilehel, külmiku kambris     oleval nimesildil).
  • Seadme mudel (ilmub automaatselt, kui sisestatakse õige seerianumber).
  • Kinnitus – kampaania eeskirjadega nõustumine.
  • Kinnitus – privaatsuspoliitikaga nõustumine.

1.3 Eduka registreerimise korral saab kampaanias osaleja e-postiga 5-aastase garantii sertifikaadi. 

Sertifikaadil on märgitud SNAIGĖ seadme mudel ja seerianumber. 

Registreerides kampaanias osalemiseks SNAIGĖ seadme seerianumbri, kinnitab osaleja, et on tutvunud kõigi kampaania tingimuste ja eeskirjadega ning nõustub vabal tahtel kõigi kampaania tingimuste ja eeskirjadega ja kohustub neid järgima.

1.4 Kampaania korraldaja ei vastuta tõrgete eest veebilehel www.snaige.lt/promo registreerumisel, mida põhjustas ostja arvutiseadmete rike või operaatorite või Interneti-teenuse pakkujate võrkude tõrked, ebapiisav Interneti-ühenduse kiirus jms.

 

2. VIIEAASTANE GARANTII SNAIGĖ SEADMELE

2.1 Seadme seerianumber sisestatakse spetsiaalsesse andmebaasi, mida AB SNAIGĖ hoiab Leedus. Tootja, kinnitades seerianumbri olemasolu selles andmebaasis, kohustub täitma garantiikohustusi. 

Garantiiaeg kestab 5 aastat alates seadme ostukuupäevast. Viieaastane garantii tähendab, et tootja garanteerib 5 aasta jooksul ostetud seadme tõrgeteta töö ja kui garantiiperioodi kestel esitatakse pretensioon seadme rikke kohta, teenindatakse kõiki SNAIGĖ seadmeid tasuta. 

Garantiiteenuse osutamiseks tuleb esitada garantiilehe originaal, garantiipikenduse sertifikaat ja kassatšekk või muu kauba ostu kinnitav dokument, millel on märgitud müügikuupäev.

2.2 Viieaastane garantii ei kehti, kui ei järgita järgmisi eeskirjades sätestatud tingimusi:

2.2.1 Kui seade ei ole ostetud kampaania ajavahemikul.

2.2.2 Kui osalejal ei ole võimalik esitada kassatšekki või muud ostu kinnitavat dokumenti, millel on märgitud ostu kuupäev, garantiilehe originaali, garantiipikenduse sertifikaati. 

2.2.3 Kui ostetud seade ei ole registreeritud veebilehel www.snaige.lt/promo

2.2.4 Kui seerianumbrit on muudetud, see on kustutatud või seda ei saa identifitseerida. Kooskõlas sätestatud tingimustega on tehnilise hoolduse keskusel õigus kontrollida nende tingimuste täitmist ning kui tingimused ei ole täidetud, keelduda teostamast garantiiremonti ja kõrvaldamast tõrkeid.

2.3 Garantiiteenust ei osutata järgmistel asjaoludel:

2.3.1 Ostetud külmutusseadme mehaaniliste kahjustuste (rikete) või muude kahjustuste korral, mis tekkisid ostja süül külmutusseadme transportimisel. Lahkarvamuste korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

2.3.2 Külmutusseadme ebaõige paigaldamise ja ühendamise tõttu tekkinud rikke korral. Seadme mittenõuetekohase töö, defektsete osade, lõhnade korral, mis on tingitud seadme ebaõigest kasutamisest, paigaldusest, vooluvõrku ühendamisest või teisaldamisest, kusjuures ei järgitud seadme kasutusjuhendis kirjeldatud tootja juhiseid.

2.3.3 Külmutusseadme ebasanitaarsetes tingimustes käitamisest tingitud rikete korral, kui seadme rikke on põhjustanud putukad, närilised ja muud välised tegurid.

2.4 Garantii ei hõlma:

2.4.1 Seadme sees olevat lampi ja sisemisi plastosi (komponente). 

2.4.2 Seadme kasutamisest tingitud kriimustusi, pragusid ega muid sarnaseid väliseid mehaanilisi kahjustusi.

2.4.3 Seadme kasutamisel loomulikult kuluvaid osi, mille kasutusaeg sõltub seadme kasutamise intensiivsusest: plastosi, mida saab käsitsi uuesti paigaldada (käepidemeid, kaste, kandureid jm).

2.5 Muud tingimused:  Asendatud külmutusseadme garantiiaeg algab esmase seadme ostmise kuupäevast. 

 

3. GARANTII OSUTAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania ajavahemikul ostnud ükskõik millise SNAIGĖ külmutusseadme ja registreerinud selle veebilehel www.snaige.lt/promo, saavad ostetud seadmele e-posti kaudu sertifikaadi. Sertifikaadi võib kampaanias osalejatele e-kirjaga edastada 10 päeva jooksul.

3.1.1 Sertifikaadi (garantiitunnistuse) alusel kehtestatakse viieaastane periood kuni aastani 2026 (kaasa arvatud), mille jooksul tootja või tema esindaja kohustub täitma garantiikohustusi.

3.1.2 Kui kampaanias osaleja ei ole mingitel korraldajast olenematutel põhjustel sertifikaati saanud, ei ole tal õigust saada korraldajalt hüvitist. Kuid sel juhul on võimalik taotleda sertifikaadi saatmist teisele e-posti aadressile.

 

4. PIIRANGUD

4.1 ilmnevad kuritarvitamise või pettuse tunnused (juhud), on korraldajal õigus katkestada sellise osaleja osalemine kampaanias. Korraldaja võtab iseseisvalt otsuse kõrvaldada selline osaleja kampaaniast ja seda ei saa edasi kaevata. Kõrvaldatud osaleja ei saa enam kampaanias osaleda ja tal ei ole õigust mingile hüvitisele.

 

5. MUUD TINGIMUSED

5.1 Kampaania korraldaja garanteerib, et ta järgib teavet kogudes ja seda asjakohaselt kasutades kõiki kehtivaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õiguslikke sätteid ning käesolevates eeskirjades sätestatud tingimusi. 

5.2 Kampaanias osalemine (registreerumine veebilehel www.snaige.lt/promo) tähendab automaatselt, et osaleja on tutvunud eeskirjadega, nõustub täielikult nendega ja kohustub neid järgima. 

5.3 Korraldaja ei vastuta mingite garantii kasutamisega seotud osaleja lisakulude eest.

5.4 Korraldajal on õigus eeskirju muuta, avaldades need veebilehel www.snaige.lt/promo

5.5 Korraldaja ei vastuta sidevahendite töö tõrgete ja pahavara toimingute eest ning ka kolmandate poolte ebaausate toimingute eest, millega taotletakse ebaseaduslikku juurdepääsu ja (või) korraldaja tarkvara ja (või) riistvara jms välja lülitamist.

5.6 Käesolevate eeskirjade mingi sätte kahemõttelise tõlgenduse, lahkhelide tekkimise ja (või) küsimuste korral, mida eeskirjad ei reguleeri, teeb lõpliku otsuse korraldaja.

5.7 Korraldaja ei vastuta osalejate esitatud teabe õigsuse eest. 

5.8 Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) asjaolude, näiteks epideemiate, loodusõnnetuste, tulekahjude, erineva sõjategevuse, blokaadide, kampaania piirkonnas kehtivate õigusaktide oluliste muudatuste eest, millele korraldaja ei saa mõju avaldada.

5.9 Korraldaja ei vastuta osalejale tekitatud kahju (sh moraalse) eest, mis oli tingitud asjaolust, et osaleja ei saanud garantiid. 

5.10 Kampaanias osalemisega kinnitab iga osaleja oma nõusolekut, et korraldaja töötleb ja kasutab tema isikuandmeid ja esitatud teavet turunduslikel ja (või) muudel eesmärkidel sellistel viisidel, mis ei ole vastuolus kehtivate seadustega, sh ka edastades neid kolmandatele isikutele. 

5.11 Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, teavitame kampaanias osalejaid: 

5.12 Kampaanias osalejate isikuandmete töötleja on korraldaja.

5.12.1 Kampaanias osalejate isikuandmeid töödeldakse kampaanias osalemise, turundussuhete, reklaamisuhete, maksukohustuste ja arvepidamise kohustuste täitmise tagamise eesmärgil. 

5.12.2 Isikuandmetega on lubatud teha järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, korrastamine, muutmine, ajakohastamine ja kasutamine, isikuandmete üldistamine ning hävitamine.

5.12.3 Kampaanias osalejate isikuandmete töötleja on korraldaja või seotud kolmandad isikud, kellele on omistatud kõik seaduses sätestatud õigused ja kohustused.

5.12.4 Kampaanias osalejate isikuandmeid töödeldakse alates nende laekumisest kampaania ajavahemiku jooksul eeskirjade punktis
nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete säilitamise tähtaja lõppedes need hävitatakse.