OFICIALIOS AKCIJOS TAISYKLĖS

Akcijos „Gyvenimas neturi jokių garantijų. SNAIGĖ – turi!“ (Toliau – Akcija) organizatorius yra AB „SNAIGĖ“, įsikūrusi adresu: Pramonės g. 6, 62175 Alytus, Lietuva. 

Akcijoje dalyvauja nauji šaldytuvai, šaldikliai ir kiti buitinės paskirties prietaisai su „SNAIGĖ“ prekės ženklu (toliau taisyklėse – prietaisai), įsigyjami mažmeninės prekybos būdu Akcijos teritorijoje tam tikru Akcijos laikotarpiu ir užregistruoti svetainėje www.snaige.lt/promo.  

Prietaisas, įsigytas ne akcijos laikotarpiu, nėra laikomas Akcijos prietaisu. Akcijoje nedalyvauja komercinės ir profesionalios paskirties buitiniai prietaisai, taip pat atsarginės dalys, SNAIGĖS e-parduotuvėje parduodami prietaisai su smulkiais išorės defektais „išparduotuvės“ skiltyje.  Akcija vyksta visoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijoje. Akcijoje gali dalyvauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai, kurie gyvena šių šalių teritorijoje ir visapusiškai besilaikantys visų Akcijos sąlygų (Toliau – Dalyviai). Akcijoje dalyvauti gali tik fiziniai asmenys. Akcija galioja visiems SNAIGĖS buitiniams prietaisams pirktiems 2021 12 01 – 2022 12 01  ir užregistruotiems svetainėje nuo 2021 12 01 iki 2022 12 31.

 

1. DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS:

Registruojantis privaloma užpildyti šiuos laukus:

  • Dalyvio vardas, pavardė (pagal paso duomenis);
  • Dalyvio el. paštas;
  • Miestas;
  • Prietaiso serijos numeris;
  • Prietaiso modelis (pasirodo automatiškai, kai įvedamas teisingas serijos kodas);
  • Patvirtinimas – sutikimas su Akcijos taisyklėmis;
  • Patvirtinimas – sutikimas su privatumo politika.

1.1 Po teisingos registracijos Akcijos dalyvis el. paštu gaus 5 metų garantijos sertifikatą. Sertifikate bus nurodytas SNAIGĖ įrangos modelis ir serijos numeris. Dalyvis, registruodamas „SNAIGĖ“ Akcijos prietaiso serijos numerį, patvirtina, kad perskaitė visas Akcijos sąlygas bei taisykles, taip pat, kad savo noru sutinka su visomis Akcijos sąlygomis ir Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.

1.2 Akcijos organizatorius neatsako dėl kliūčių užsiregistruojant svetainėje www.snaige.lt/promo, esant pirkėjo kompiuterinės įrangos gedimui ar dėl neveikiančių operatorių ar interneto paslaugų teikėjų tinklų, prasto interneto ryšio ir panašiai.

 

2.„SNAIGĖ“ ĮRENGINIO  5 METŲ GARANTIJA

2.1 Įrenginio serijos numeris įrašomas į specialią duomenų bazę, kuri saugoma AB „SNAIGĖ“ Lietuvoje. Serijos numerio buvimą šioje duomenų bazėje patvirtinęs gamintojas, įsipareigoja vykdyti garantinius įsipareigojimus.   Garantinis laikotarpis sudaro 5 metus nuo prietaiso įsigijimo dienos. „5 metų garantija“ reiškia, kad gamintojas garantuoja įsigyto prietaiso veikimą be defektų 5 metus, o pateikus pretenziją įrangos sugedimo atveju, ir esant garantiniam laikotarpiui, visi „SNAIGĖ“ prietaisai yra aptarnaujami nemokamai. Garantinis aptarnavimas vykdomas pateikus originalų garantijos taloną, garantijos pratęsimo sertifikatą ir pirkimo kvitą (ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą), kuriame nurodoma pardavimo data.

2.2 „5 metų garantija“ netaikoma jei nesilaikoma šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų:

2.2.1 Jei prietaisas perkamas ne Akcijos laikotarpiu; 

2.2.2 Jei dalyvis negali pateikti pirkimo kvito ar kito pirkimą patvirtinančio dokumento su jo įvykdymo data, originalaus garantijos talono, garantijos pratęsimo sertifikato. 

2.2.3 Jei įsigytas prietaisas nėra užregistruota interneto svetainėje www.snaige.lt/promo; 

2.2.4 Jei serijos numeris pakeičiamas, ištrinamas arba jo negalima identifikuoti.

Vadovaujantis šiomis sąlygomis, techninės priežiūros centras yra įgaliotas patikrinti ar laikomasi šių sąlygų ir, jei nesilaikoma, atsisakyti atlikti garantinį remontą bei pašalinti gedimus.

2.3. Garantinis aptarnavimas netaikomas: 

2.3.1 Dėl įsigyto prietaiso mechaninio pažeidimo (apgadinimo) ar kitokio pažeidimo, kuris įvyko dėl pirkėjo kaltės transportuojant prietaisą. Kilus ginčui, būtina pateikti įrenginio pakuotę. 

2.3.2 Dėl gedimo, kuris įvyko netinkamai įrengiant ir pajungiant prietaisą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo, sugedusių dalių, kvapų, kai tai įvyko dėl netinkamo prietaiso naudojimo, montavimo, prijungimo prie tinklo ar gabenimo nesilaikant gamintojo instrukcijų, aprašytų prietaiso naudojimo instrukcijose. 

2.3.3 Dėl gedimų, įvykusių prietaisą laikant antisanitarinėmis sąlygomis, kai prietaiso gedimą sukelia vabzdžiai, graužikai ir kiti išoriniai veiksniai.

2.4. Garantija nesuteikiama: 

2.4.1 Prietaiso vidinei lemputei ir vidaus plastiko detalėms (komponentams); 

2.4.2 Įbrėžimams, įtrūkimams ir panašaus pobūdžio išoriniams mechaniniams pažeidimams, kuriuos sukelia prietaiso naudojimas; 

2.4.3 Dalims, kurios natūraliai susidėvi naudojant prietaisą, ir jų tarnavimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: plastikinės dalys, kurias galima permontuoti rankiniu būdu (rankenos, dėžės, laikikliai ir kt.).

2.5 Kitos sąlygos: 

Pakeisto prietaiso garantinis laikotarpis prasideda nuo pirminio prietaiso įsigijimo datos.

 

3. GARANTIJOS SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1 Visi Akcijos dalyviai, Akcijos laikotarpiu įsigiję bet kurį SNAIGĖS prietaisą ir užsiregistravę svetainėje www.snaige.lt/promo, gaus el. laišką su sertifikatu dėl konkretaus įsigyto prietaiso. El. laiškas su sertifikatu Akcijos dalyviams gali būti išsiųstas per 10 dienų. 

3.1.1 Sertifikatu (arba garantijos liudijimu) patvirtinamas 5 metų laikotarpis, iki 2026 m. imtinai, per kurį gamintojas ar jo atstovas įsipareigoja vykdyti garantinius įsipareigojimus. 

3.1.2 Jei Akcijos dalyvis dėl tam tikrų priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus, negavo sertifikato, jis neturi teisės gauti kompensaciją iš Organizatoriaus. Tačiau galima kreiptis dėl sertifikato išsiuntimo kitu el. pašto adresu.

 

4. RIBOJIMAS

4.1 Paaiškėjus piktnaudžiavimo ar sukčiavimo požymiams (atvejams), Organizatorius turi teisę neleisti toliau dalyvauti šioje akcijoje. Sprendimą dėl dalyvio pašalinimo iš dalyvavimo akcijoje organizatorius priima savarankiškai ir jis nėra skundžiamas. Pašalintas dalyvis negali toliau dalyvauti Akcijoje ir neturi teisės gauti jokios kompensacijos.

 

5. KITOS SĄLYGOS

5.1 Akcijos organizatorius garantuoja, kad rinkdamas ir toliau naudodamas gautą informaciją jis laikysis visų galiojančių teisės aktų nuostatų dėl asmeninės informacijos neatskleidimo, išskyrus tuos atvejus, kurie numatyti šiose Taisyklėse.

5.2 Dalyvavimas akcijoje (registracija svetainėje www.snaige.lt/promo) reiškia automatinį visų dalyvių supažindinimą ir visišką sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojimais jų laikytis. 

5.3 Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias papildomas Dalyvio išlaidas naudojantis garantija. 

5.4 Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles privalomai paskelbdami jas interneto svetainėje www.snaige.lt/promo. 

5.5 Organizatorius neatsako už nekokybišką ryšio įrangos veikimą, kenkėjiškų programų veiksmus, taip pat už nesąžiningus trečiųjų šalių veiksmus, kuriais siekiama neteisėtos prieigos ir (arba) išjungti Organizatoriaus programinės ir (arba) aparatinės įrangos kompleksą ir panašiai. Esant situacijai, leidžiančiai aiškinti šias Taisykles nevienareikšmiškai, kylant ginčytiniems klausimams ir (arba) klausimams, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, galutinį sprendimą priima Akcijos organizatorius. Organizatorius  neatsako už Dalyvių pateiktos informacijos tikslumą.  

5.6 Organizatorius neatsako už nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tokias kaip: epidemijos, stichinės nelaimės, gaisrai, bet kokio pobūdžio kariniai veiksmai, blokados, reikšmingi Akcijos teritorijoje galiojančių teisės aktų pakeitimai, kurių organizatorius negali kontroliuoti.  6.11. Organizatorius neneša atsakomybės už Dalyvio patirtą  žalą (įskaitant moralinę) dėl to, kad Dalyvis negavo garantijos. 

5.7 Dalyvaudamas akcijoje, kiekvienas dalyvis patvirtina savo sutikimą, kad Organizatorius tvarkys ir naudos jo asmens duomenis bei pateiktą informaciją rinkodaros ir (arba) kitais tikslais, metodais, kurie neprieštarauja dabartiniams įstatymams (įskaitant perdavimo tretiesiems asmenims). 

5.8 Laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, Akcijos dalyviai informuojami: 

5.8.1 Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius;

5.8.2 Akcijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti dalyvavimą šioje akcijoje, rinkodaros ryšius, reklamos santykius, mokestinius santykius ir santykius apskaitos srityje;

5.8.3 Su asmens duomenimis gali būti atliekami šie veiksmai: asmens duomenų rinkimas, kaupimas, saugojimas, pritaikymas, keitimas, atnaujinimas ir naudojimas, nuasmeninimas, asmens duomenų sunaikinimas; 

5.8.4 Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius ar susijusios trečiosios šalys, kurioms suteikiamos visos teisės ir priskiriamos visos įstatyme numatytos pareigos;

5.9 Akcijos dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi nuo jų gavimo momento ir Akcijos laikotarpiu, kad pasiekti šių taisyklių 5.8.2 punkte nurodytą tikslą. Po to, pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, jie bus sunaikinti; 

Akcijos dalyviai gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis siunčiant raštišką prašymą Organizatoriui šiose Taisyklėse nurodytu adresu, tačiau, tuo pat metu, jie neteks teisės dalyvauti Akcijoje.