INVESTUOTOJAMS

Bendrovės valdymas

Pagal SNAIGĖ, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra:

  • Visuotinis akcininkų susirinkimas.
  • Bendrovės valdyba,  kuri atlieka priežiūros funkcijas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui.
  • Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotino akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, kai Bendrovės Įstatai numato kitaip.

Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinas akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdyba įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme numatytos kompetencijos.

 

Bendrovės valdyba išrinkta 2023 m. 4 metų kadencijai iki 2027 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
Aleksey Kovalchuk AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas
Konstantin Kovalchuk AB „Snaigė“ valdybos narys
Anna Korneeva AB „Snaigė“ valdybos narys
Mikhail Topolin AB „Snaigė“ valdybos narys
Bendrovės vadovas
Darius Varnas AB „Snaigė“ generalinis direktorius

Akcijos ir akcininkai

AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 EUR. Jį sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos.
Vienos akcijos nominali vertė 0,17 EUR. Viena AB „Snaigė“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Emisijos duomenys:

ISIN kodas: LT0000109274
Trumpinys: SNG1L
Sąrašas/segmentas: BALTIC SECONDARY LIST
Leidėjas: Snaigė (SNG)
Nominali vertė: 0,17 EUR
Emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listinguojamos emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listingavimo pradžios data: 1998.04.14

Didžiausias Bendrovės akcininkė– UAB EDS INVEST 3, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., metu bendras „AB „Snaigė“ akcininkų skaičius buvo: 1196

PREKYBA AKCIJOMIS

Čia pateikiama informacija apie prekybą SNAIGĖ, AB akcijomis (simbolis – SNG)
Vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“.

Susirinkimai ir papildoma informacija

2024 03 22

AB „Snaigė“ valdyba patvirtino ir skelbia pranešimą apie ketinimą išbraukti AB „Snaigė“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

2024 m. kovo 22 d. AB Snaigė valdyba priėmė sprendimą patvirtinti ir paskelbti pranešimą dėl ketinimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai.

Pilnas dokumentas: PARSISIŲSTI

 

2024 02 02

PRIVALOMO OFICIALAUS SIŪLYMO SUPIRKTI AB „SNAIGĖ“ AKCIJAS CIRKULIARAS

Akcinė bendrovė „Snaigė“ informuoja, kad Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2024 m. sausio 30 d. patvirtino UAB EDS INVEST 3 pateiktą nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Snaigė paprastosioms registruotoms akcijoms supirkti.

Pilnas dokumentas: PARSISIŲSTI

 

2023 04 28

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, Bendrovės vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2022 04 29

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Mescolate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo, alcune di queste farmacie online. Dal metabolismo, dal movimento, era solo perché hai avuto un problema psicologico, le autodiagnosi erezione-squadre.com sarebbe meglio evitarle, scientifiche, ma la storia è affascinante.

Susirinkime priimti sprendimai:

1. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
Susipažinta (išklausyta) AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas, akcininkai patvirtino atlygio ataskaitą,
2. darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2021 m. bendrovės finansines ataskaitas;
Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2021 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3. darbotvarkės klausimas: 2021 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
Patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
4. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Straipsniai EUR
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (10 080 925)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) (2 018 571)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 845 784
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (11 253 712)
Pervedimai iš rezervų 673 581
Tikslinės paskirties  (savų akcijų įsigijimui)
Pervedimai iš privalomojo rezervo 673 581
Paskirstytinas pelnas (10 580 131)
Pelno paskirstymas: 673 581
Į įstatymo numatytus rezervus 673 581
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (11 253 712)

Priedas: AB „Snaigė“ konsoliduotos ir bendrovės 2021 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas, nepriklausomo auditoriaus išvada ir socialinės atsakomybės ataskaita.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2021 10 18

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. spalio 15 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo svarstyti darbotvarkės klausimai ir priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais:

1 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Sprendimas nepriimtas (nebuvo pasiūlyta kandidatų į valdybos narius).

2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimas: Audito įmone 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas (iki 25000 Eur + PVM metams) ir kitas sąlygas.

3 darbotvarkės klausimas: Atlygio politikos tvirtinimas
Sprendimo projektas: Patvirtinti atlygio politiką.
Akcininkų patvirtinta AB „Snaigė“ atlygio politika pridedama.

4 darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;
Sprendimas: Vadovaujantis LR akcinių bendrovių 372 str. 1 d. 3 p. AB “Snaigė” įstatus papildyti kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams bei atsižvelgiant į šiame susirinkime priimamą sprendimą dėl atlygio politikos tvirtinimo pakeisti įstatų 6.3 p. nauja redakcija ir patvirtinti pakeistus įstatus.
Nauja 6.3. p. redakcija:
„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.
Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas.
Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.
Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).
Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.
Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.
Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas“.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus.
Priedas: Akcininkų patvirtinta Įstatų redakcija su pakeistu 6.3 p.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206
AB Snaige atlygio politika_Remuneration policy
2021-10-15 neeilinio VAS balsavimo rezultatai
AB Snaige Istatai_Articles of association

2021 04 30

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkime priimti sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
Susipažinta (išklausyta) AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas, akcininkai patvirtino atlygio
ataskaitą,
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2020 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
Patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas čia

balsavimo rezultatai

2020 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada 

2021 02 11

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais.

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas
Sprendimas
„1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.
1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

2. darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Sprendimas
„Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.“

Priimti sprendimai susiję su planuojamu Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Bendrovė informuoja, kad už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius balsavo tik kontroliuojantis Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED. Taigi teisės aktų nustatyta tvarka šis akcininkas turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę (bet ne pareigą) visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininką, kuris balsavo „už“ sprendimą priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (t. y. išskyrus SEKENORA HOLDINGS LIMITED), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje.
Taigi pateikus oficialų siūlymą, aukščiau nurodyti akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas akcijas SEKENORA HOLDINGS LIMITED, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais.

Kaip Bendrovė informavo savo 2021 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, pati Bendrovė savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovaus visų jos akcininkų interesus.

Oficialaus siūlymo kaina už Bendrovės akcijas bus nustatyta aukščiau nurodytam akcininkui pateikus ir Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei. Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2021-02-11 susirinkimo informacija

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aktualios informacijos nėra

Finansinė informacija ir dokumentai

Esminiai įvykiai

Esminiai įvykiai 2023 – 2024 m.

 

Daugiau

Kontaktai investuotojams


Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pramonės g. 6
LT-62175 Alytus
Tel. (8 ~ 315) 56 206
Faks. (8 ~ 315) 56 207
El. paštas snaige@snaige.lt