INVESTUOTOJAMS

Bendrovės valdymas

Pagal SNAIGĖ, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra:

  • Visuotinis akcininkų susirinkimas.
  • Bendrovės valdyba,  kuri atlieka priežiūros funkcijas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui.
  • Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotino akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, kai Bendrovės Įstatai numato kitaip.

Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinas akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdyba įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme numatytos kompetencijos.

 

Bendrovės valdyba išrinkta 2019 m. 4 metų kadencijai iki 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
Aleksey Kovalchuk AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas
Oleg Tsarkov AB „Snaigė“ valdybos narys
Konstantin Kovalchuk AB „Snaigė“ valdybos narys
Anna Korneeva AB „Snaigė“ valdybos narys
Bendrovės vadovas
Mindaugas Sologubas AB „Snaigė“ generalinis direktorius

Akcijos ir akcininkai

AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 EUR. Jį sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos.
Vienos akcijos nominali vertė 0,17 EUR. Viena AB „Snaigė“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Emisijos duomenys:

ISIN kodas: LT0000109274
Trumpinys: SNG1L
Sąrašas/segmentas: BALTIC SECONDARY LIST
Leidėjas: Snaigė (SNG)
Nominali vertė: 0,17 EUR
Emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listinguojamos emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listingavimo pradžios data: 1998.04.14

Didžiausias Bendrovės akcininkė– Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 30 d., metu bendras „AB „Snaigė“ akcininkų skaičius buvo: 886

PREKYBA AKCIJOMIS

Čia pateikiama informacija apie prekybą SNAIGĖ, AB akcijomis (simbolis – SNG)
Vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“.

Susirinkimai ir papildoma informacija

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, Bendrovės vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2021 10 18

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. spalio 15 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo svarstyti darbotvarkės klausimai ir priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais:

1 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Sprendimas nepriimtas (nebuvo pasiūlyta kandidatų į valdybos narius).

2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimas: Audito įmone 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas (iki 25000 Eur + PVM metams) ir kitas sąlygas.

3 darbotvarkės klausimas: Atlygio politikos tvirtinimas
Sprendimo projektas: Patvirtinti atlygio politiką.
Akcininkų patvirtinta AB „Snaigė“ atlygio politika pridedama.

4 darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;
Sprendimas: Vadovaujantis LR akcinių bendrovių 372 str. 1 d. 3 p. AB “Snaigė” įstatus papildyti kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams bei atsižvelgiant į šiame susirinkime priimamą sprendimą dėl atlygio politikos tvirtinimo pakeisti įstatų 6.3 p. nauja redakcija ir patvirtinti pakeistus įstatus.
Nauja 6.3. p. redakcija:
„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.
Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas.
Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.
Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).
Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.
Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.
Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas“.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus.
Priedas: Akcininkų patvirtinta Įstatų redakcija su pakeistu 6.3 p.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206
AB Snaige atlygio politika_Remuneration policy
2021-10-15 neeilinio VAS balsavimo rezultatai
AB Snaige Istatai_Articles of association

2021 04 30

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkime priimti sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
Susipažinta (išklausyta) AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas, akcininkai patvirtino atlygio
ataskaitą,
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2020 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
Patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas čia

balsavimo rezultatai

2020 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada 

2021 02 11

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais.

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas
Sprendimas
„1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.
1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

2. darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Sprendimas
„Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.“

Priimti sprendimai susiję su planuojamu Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Bendrovė informuoja, kad už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius balsavo tik kontroliuojantis Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED. Taigi teisės aktų nustatyta tvarka šis akcininkas turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę (bet ne pareigą) visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininką, kuris balsavo „už“ sprendimą priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (t. y. išskyrus SEKENORA HOLDINGS LIMITED), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje.
Taigi pateikus oficialų siūlymą, aukščiau nurodyti akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas akcijas SEKENORA HOLDINGS LIMITED, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais.

Kaip Bendrovė informavo savo 2021 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, pati Bendrovė savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovaus visų jos akcininkų interesus.

Oficialaus siūlymo kaina už Bendrovės akcijas bus nustatyta aukščiau nurodytam akcininkui pateikus ir Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei. Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2021-02-11 susirinkimo informacija

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aktualios informacijos nėra

Susirinkimai ir papildoma informacija

Esminiai įvykiai

Esminiai įvykiai 2021 m.

2021 11 30

Augę trijų ketvirčių pardavimai nekompensavo praradimų, atsiradusių dėl žaliavų ir transporto brangimo

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis  per 2021 metų tris ketvirčius pasiekė beveik 26 mln. EUR  apyvartą, t.y. 16 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.

Tačiau augę pardavimai nekompensavo dėl žaliavų ir transporto brangimo išaugusių bendrovės kaštų. Per tirs ketvirčius bendrovė uždirbo 0,9 mln. EUR  neaudituotos  konsoliduotos EBITDA, t.y beveik du kartus mažiau nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, žaliavų brangimas ir jų trūkumas bei tiekimo grandinės trūkinėjimas neigiamai paveikė tiek pardavimų kokybę, tiek galutinį bendrovės rezultatą.

„Dėl žaliavų trūkumo bei pristatymo vėlavimo negalėjome laiku atlikti kai kurių užsakymų. Dažnai būdavome priversti gaminti tai, ką galėjome pagaminti, o ne tai,  ko iš tikrųjų reikėjo“, – teigė M. Sologubas, „-O žaliavų brangimas pakėlė mūsų produkcijos savikainą tiek, kad norėdami išlikti konkurencingi buvome priversti pardavinėti su mažesne pardavimo marža.

III ketvirtį AB SNAIGĖ toliau vystė savo profesionalios bei komercinės technikos gaminių liniją. Bendrovė išplėtė savo medicininių šaldytuvų gamą ir išleido šaldytuvą, atitinkantį Europos kokybės standartą DIN13277. Šis standartas liudija, kad gaminys atitinka aukščiausius šiai kategorijai taikomus kokybės bei parametrų reikalavimus.

Bendrovė rengiasi ir pramoninių šaldytuvų, skirtų profesionaliai virtuvei, gamybai. Planuojama, kad pirmieji šių gaminių pavyzdžiai pasirodys kitų metų pradžioje. Pasak Mindaugo Sologubo, ateityje profesionalios ir komercinės įrangos pardavimai užims beveik pusę visų SNAIGĖS parduodamų gaminių.

AB SNAIGĖ 2021 m per tris ketvirčius  eksportavo į beveik 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Eksportas sudarė 92  proc. visos Bendrovės apyvartos.  Didžiausios Bendrovės užsienio pardavimų rinkos I pusmetį buvo Vokietija (24 proc.), Ukraina (13 proc.), Marokas (8%), Austrija (8 proc.), Čekija (7 proc.).

Mindaugas Sologubas

AB „Snaigė“ generalinis direktorius

Tel. +370 315 56206

2021 11 26

Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė” įstatai

2021 m. lapkričio 24 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai, pakeisti vadovaujantis 2021 m. spalio 15 d. akcininkų sprendimu.

Mindaugas Sologubas
AB „Snaigė“ generalinis direktorius
Tel. +370 315 56206

2021 11 05

Sėkmingas debiutas HOST Milano 2021 parodoje

Praeitą savaitę Milane baigėsi tarptautinė paroda HOST MILANO 2021, skirta viešbučių ir viešo maitinimo verslo profesionalams.  Tai – didžiausia ir svarbiausia šios industrijos paroda, po metų pertraukos vykusi gyvai ir, nepaisant pandemijos pritraukusi 1200 dalyvių ir beveik 150 000 lankytojų, atstovavusių 2700 įmonių ne tik iš Europos, bet ir iš Šiaurės bei Pietų Amerikos, Azijos bei Afrikos. Įmonės pristatė įvairią maisto bei gėrimų  gamybos, ruošimo, šaldymo, saugojimo bei  pateikimo  įrangą ir prietaisus, baldus bei visą kitą,  kas susiję su viešu maitinimu.

Parodoje sėkmingai debiutavo ir Lietuvos šaldytuvų gamintoja AB SNAIGĖ, kuri pristatė savo produktų liniją skirtą profesionalams. Pasak AB SNAIGĖ rinkodaros direktorės Rūtos Petrauskaitės, bendrovė jau keleri metai sėkmingai vysto profesionalios šaldymo įrangos produkcijos kryptį.  -„Labai norėjome parodyti savo gaminius pasauliui, sulaukti įvertinimo bei platesnio pripažinimo. Norėjome susipažinti su šios industrijos atstovais, plėsti esamą klientų ratą, todėl sprendimą dalyvauti gyvai vykstančioje parodoje priėmėme gan greitai, nepaisant negatyvių prognozių, kad pablogėjus pandeminei situacijai ji apskritai gali neįvykti.“ – teigė R. Petrauskaitė. „Rizika atsipirko su kaupu – sulaukėme didžiulio susidomėjimo, gavome autoritetingą bei teigiamą nuomonę apie savo gaminius, užmezgėme daug naudingų kontaktų su potencialiais klientais iš Vokietijos, Norvegijos, Ispanijos, Šiaurės Afrikos šalių ir kt.“

120 m2 stende bendrovė pristatė vitrininius šaldytuvus, skirtus gėrimams laikyti, sandėliavimo šaldytuvus (keli jų jau dabar Vokietijoje yra tarp geriausiai parduodamų gaminių, pažymėti TOP SELER ženklu), šaldymo agregatą, vitrinas, skirtas mažmenai, kulinarijai ir konditerijai, RETRO dizaino linijos šaldytuvus, bei medicininį šaldytuvą. „Pastarasis ne visai atitiko parodos tematiką,“- teigė Rūta Petrauskaitė, – „Tačiau jis yra pats naujausias mūsų gaminys, sertifikuotas DIN sertifikatu, įrodančiu aukštą šio gaminio kokybę bei atitikimą griežtus medicininiams šaldytuvams taikomus reikalavimus.  Kaip ir numanėme, buvo nemažai klientų ir šios sferos, tad tikrai neprašovėme.“

SNAIGĖS stendas traukė lankytojų akį, ne tik elegantišku moderniu dizainu, bet ir įvairiaspalviais RETRO stiliaus šaldytuvais. Nors jie yra skirti namams, tačiau puikiai tinka ir stilingam barui, ir kavinei, ir restoranui. Šių šaldytuvų formos ir spalvos tiks RETRO, POP ART  stiliaus interjerui, taip pat gali tapti ryškiu akcentu bet kurioje aplinkoje.

Nepraėjus pusvalandžiui po parodos atidarymo keletas RETRO šaldytuvų buvo rezervuoti ir po parodos iškeliavo į Ispaniją. Vienos įmonės atstovas iš šios šalies nusprendė nelaukti parodos pabaigos, derybų ir kitų formalumų bei užsitikrinti greičiausią šių gaminių pavyzdžių pristatymą į Ispaniją.

Šiuo metu profesionalios paskirties gaminiai užima daugiau kaip 20 proc. bendrame SNAIGĖS portfelyje, bendrovė planuoja, kad kitais metais šių gaminių dalis padidės iki 45 proc.

2021 09 24

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. spalio 15 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Priedai:
Susirinkimo informacija: skaityti
AB Snaigė atlygio politika
AB Snaigė įstatai
Bendras bendrovės akcijų ir balsų skaičius susirinkimo dienai
VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_10_15
VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_10_15_papild

2021 07 15

Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“ valdybos ir audito komiteto nario pareigų

AB „Snaigė“ gavo valdybos nario Igor Zentsov pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario ir audito komiteto nario pareigų.
Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 11 d., Igor Zentsov paskutinė darbo valdyboje diena 2021 m. liepos 28 d. Audito komitete Igor Zentsov darbą baigia taip pat 2021 m. liepos 28 d.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
+370 315 56206

2021 07 02

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. liepos 2 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.
Susirinkime buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais. Skaityti
Balsavimo rezultatai

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
+370 315 56206

2021 06 11

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. liepos 2 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Priedai:

Susirinkimo informacija: skaityti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną
VAS balsavimo raštu biuletenis

2021 05 28

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko sprendimas dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcinės bendrovės „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius

2021 m. gegužės 28 d. akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą iš akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED apie Lietuvos banko priimtą sprendimą netvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliaro. SEKENORA HOLDINGS LIMITED Bendrovei taip pat pateikė su tuo susijusį Lietuvos banko sprendimą.

Lietuvos bankas minėtą sprendimą prašė paskelbti viešai, kuris ir skelbiamas šio pranešimo priede.

Šis Lietuvos banko sprendimas nėra susijęs su tiesiogine Bendrovės veikla. Bendrovė tik informuoja apie iš savo akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED gautą sprendimą Lietuvos banko prašymu ir teisės aktų numatyta tvarka. Šis sprendimas neturės jokios įtakos tolimesnei Bendrovės veiklai. 

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
+ 370 315 56206

Priedas:

2021-05-24 Lietuvos banko sprendimas nr. V 2021/(34.3.E-3400)-419-96.

2021 04 09

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Priedai:

Susirinkimo informacija: skaityti
VAS balsavimo raštu biuletenis
Bendras bendrovės akcijų ir balsų skaičius susirinkimo dienai
2020 m. pelno nuostolio paskirstymo projektas
AB Snaigė finansinių ataskaitų rinkinys
Esminis 2021-04-13 sprendimų projektai, ataskaitos akcininkų susirinkimui

2021 02 17

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas bendrovės akcininko raštas dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius
Akcinė bendrovė „Snaigė“ informuoja, kad 2021 m. vasario 17 d. buvo gautas bendrovės akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED raštas dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcinės bendrovės „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (žr. pridedamą dokumentą).

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
+ 370 315 56206

Priedas:
Raštas dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcinės bendrovės „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius.

2021 02 11

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais.

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas
Sprendimas
„1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.
1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

2. darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas
Sprendimas
„Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.“

Priimti sprendimai susiję su planuojamu Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Bendrovė informuoja, kad už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius balsavo tik kontroliuojantis Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED. Taigi teisės aktų nustatyta tvarka šis akcininkas turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę (bet ne pareigą) visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininką, kuris balsavo „už“ sprendimą priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (t. y. išskyrus SEKENORA HOLDINGS LIMITED), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje.
Taigi pateikus oficialų siūlymą, aukščiau nurodyti akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas akcijas SEKENORA HOLDINGS LIMITED, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais.

Kaip Bendrovė informavo savo 2021 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, pati Bendrovė savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovaus visų jos akcininkų interesus.

Oficialaus siūlymo kaina už Bendrovės akcijas bus nustatyta aukščiau nurodytam akcininkui pateikus ir Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei. Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2021-02-11 susirinkimo informacija

2021 02 11

Dėl AB SNAIGĖ valdybos pranešimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

Valdybos pranešime esanti bendrovės akcijų kaina yra  vidutinė svertinė 6 paskutinių mėnesių kaina, kuri turi būti nurodyta remiantis Vertybinių popierių įstatymu (29 str. 1 d. 1p). Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje kaina šiuo metu nėra aiški ir bus nustatyta ne bendrovės, bet akcininkų, kurie balsuos už atitinkamą sprendimą 2021 m. vasario 11 d. šaukiamame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pati bendrovė (jei Susirinkime būtų priimti reikiami sprendimai) savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės žiniomis, pagrindinis akcininkas neplanuoja skelbti privalomo akcijų išpirkimo, todėl smulkieji jos akcininkai turės teisę (bet ne pareigą) oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas už siūlymo teikėjų siūlomą kainą. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovauja visų jos akcininkų interesus.

Susijusioms Bendrovės įmonėms suteikta paskola Bendrovės vadovybės pastangomis buvo perkelta iš nemokiomis tapusių bendrovių galinčioms ją grąžinti bendrovėms bei asmenis. Per pastaruosius trejus metus ši paskola buvo grąžinama dalimis. Ateityje, Bendrovės vadovybės žiniomis, paskolos grąžinimas numatomas tęsti. Visa informacija susijusi su Bendrovės finansine veikla yra skelbiama viešai, o jos veikla reglamentuota bei prižiūrima Lietuvos Banko.

Galimas Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei.  Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2021 02 11

AB SNAIGĖ valdybos pranešimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

AB SNAIGĖ valdybos sprendimu 2021 m. vasario 11 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB SNAIGĖ akcininkų susirinkimas, kuriame bendrovės akcininkai svarstys bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo klausimą.

AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo nuomone, bendrovės valdybos pasiūlymas svarstyti  bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymą buvo logiškas sprendimas.

Palaikau šį valdybos sprendimą, nes bendrovės kapitalo struktūra yra tokia, kad prekiauti savo akcijomis biržoje nėra labai naudinga.“- teigė M. Sologubas. „- Didžioji akcijų dalis (91 proc) priklauso vienam akcininkui, kuris, mano žiniomis, neketina jomis viešai prekiauti. Mes neišnaudojam visų galimybių, kurias gali pasiūlyti akcijų birža, tačiau kasmet mokame gan didelę kainą už buvimą joje. Kainuoja ne tik narystės mokestis, bet ir tinkamų finansinių ataskaitų rengimas, specializuotas auditas, papildomi atitikties specialistai bei papildomi valdymo organai.  Ateityje šie kaštai tik didės dėl įvedamų vis naujų reikalavimų. Mums tai ženkli suma, kurią galėtumėme panaudoti naudingiau, kad ir investuodami į naujų gaminių vystymą.

AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus M. Sologubo žiniomis bendrovė neplanuoja keisti savo teisinio statuso, apie savo veiklą ir toliau reguliariai informuos akcininkus ir visuomenę savo tinklapyje bei žiniasklaidoje. Pasitraukimas iš biržos neturės jokios įtakos bendrovės mokumui ar finansiniams rezultatams.

Bendrovei išeinant iš biržos, pagal galiojančius teisės aktus bus skelbiamas viešas siūlymas akcijų išpirkimui. M. Sologubo žiniomis pagrindiniai Bendrovės akcininkai kol kas neplanuoja inicijuoti priverstinio mažųjų akcininkų akcijų išpirkimo.

Pagrindinė Bendrovės akcininkė – Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti likę akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.

AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 EUR. Jį sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos.
Vienos akcijos nominali vertė 0,17 EUR. Viena AB „Snaigė“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Per tris šių metų ketvirčius nepaisant 14 proc. sumažėjusios apyvartos,  neaudituota konsoliduota bendrovės EBITDA, palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, išaugo daugiau kaip du kartus  ir pasiekė 1,7 mln. EUR.

Šio pranešimo priede pateikiame AB SNAIGĖ valdybos pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai.

Generalinis direktorius

Mindaugas Sologubas

Tel. +370 315 56206

2021-01-18 valdybos pranesimas_ notification of the Board

2021 02 11

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. vasario 11 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

                Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo dieną tęsiantis, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantinui,  posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas, o Bendrovės akcininkai kviečiami dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime  ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galima dalyvauti elektroninių ryšių priemonių pagalba. Informacija apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo šiuo būdu tvarką skelbiama šio pranešimo priede.

                Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. vasario 4 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

               Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas

Siūlomas sprendimo projektas:

„1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.

1.2. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.

1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

  1. darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas

Siūlomas sprendimo projektas:

„Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, reikiamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.“

                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu akcininkams@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. sausio 27 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2021 m. vasario 10 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu akcininkams@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2021 m. vasario 10 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos.

                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

                Pateikiama informacija ir dokumentai:
– Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
– Bendrojo balsavimo biuletenio forma;

– Susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarka.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

bendras bendroves akciju ir balsu skaicius susirinkimo dienai

Susirinkimo organizavimo tvarka is nuotolio_the procedure of meeting organization from distance

VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_02_11

Esminiai įvykiai 2020 m.

2020 12 22

AB “Snaigė”
Kita informacija
SNAIGĖ pasirengusi pateikti šaldytuvus vakcinai saugoti
Kaip tikimasi, artimiausiu metu į Lietuvą atkeliaus pirmosios siuntos su vakcina nuo COVID-19. Prasidėjus masinei vakcinacijai vaistinėse, poliklinikose, daugumai šių įstaigų reikės šaldytuvų, kuriose bus laikomos vakcinos, išėmus jas iš žemų temperatūrų šaldiklio prieš vakcinaciją.

Lietuvos šaldymo įrangos gamintoja AB SNAIGĖ atsakingoms institucijoms ir asmenims siūlo savo gaminius, kurių kokybė ir techniniai parametrai leidžia vykdyti šią svarbią misiją.

Pasak AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, SNAIGĖS gaminiai skirti profesionaliam naudojimui bei tinkantys vaistų ir vakcinų saugojimui, sėkmingai eksportuojami į Vokietiją, Šveicariją, Austriją ir kitas EU šalis. Todėl, jo nuomone, SNAIGĖ tikrai turi ką pasiūlyti Lietuvos vaistinėms, poliklinikoms ir kitoms medicininėms įstaigoms.

Labai tikimės, kad mūsų pasiūlymas bus įdomus. Turime daug pranašumų, palyginus su užsienio gamintojais,“ – teigė M. Sologubas. Pirma – mes pasiūlysime šaldytuvus be jokių tarpininkų maržų, gamyklos kaina, kuri dengs tik produkto gamybos kaštus. Antra – SNAIGĖS gamykla yra Alytuje, tad supaprastėja logistika, atsiradus netikėtam poreikiui galėsime gaminį pristatyti dienos bėgyje. Trečia– apie ką dažnai nepagalvojama perkant tokius gaminius – tai atsarginės detalės ir servisas gaminiui sugedus. Nenumatytu atveju mes visada būsime šalia.“

Tris tokius šaldytuvus AB SNAIGĖ padovanojo Alytaus miesto savivaldybei. Šiandien jie išvažiavo į Alytaus miesto ligoninę ir polikliniką.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2020 11 27

AB “Snaigė”
Tarpinė informacija
Nepaisant neigiamos pandemijos įtakos ir mažesnių pardavimų, AB „SNAIGĖ“ trijų ketvirčių EBITDA augo
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per tris 2020 metų ketvirčius pasiekė 22,3 mln. EUR apyvartą, t.y. 14 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, sumažėję pardavimai – pasaulinės pandemijos ir visuotino karantino pasekmė. „Dėl karantino įvestų apribojimų pavasarį porą mėnesių bendrovės gamykla Alytuje buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose,“ – teigė M. Sologubas. „- Strigo ir tiekimas, nes daugelis mūsų tiekėjų buvo pandemijos paveiktose šalyse.“

Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovės pardavimai atsigavo ir beveik pasiekė praeitų metų trečiojo ketvirčio pardavimų lygį. Tačiau to neužteko pavasarį patirtiems praradimams padengti.

Bendrovės neaudituota konsoliduota trijų ketvirčių EBITDA, palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, išaugo daugiau kaip du kartus ir pasiekė 1,7 mln. EUR.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, EBITDA augimą sąlygojo keletas veiksnių – pelningesni, nors ir mažesni pardavimai, vidinė fiksuotų kaštų taupymo programa bei gauta valstybinė kompensacija už prastovas.

Nepaisant nepalankių pandemijos įtakotų aplinkybių, AB „Snaigė“ įgyvendino ilgai puoselėtus planus ir pradėjo serijinę profesionalios šaldymo technikos gamybą. Pirmieji gaminiai buvo sėkmingai parduoti jau antrąjį šių metų ketvirtį.

AB „Snaigė“ per tris šių metų ketvirčius savo produkciją eksportavo į beveik 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių. Eksportas sudarė 84 proc. visos Bendrovės apyvartos. Didžiausios Bendrovės užsienio pardavimų rinkos buvo Ukraina (21 proc.), Vokietija (15 proc.), Čekija (7 proc.), Prancūzija (6 proc.), Austrija (4 proc.).

AB “Snaigė” generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

 

2020 08 28

AB “Snaigė”
Pusmečio informacija
AB „SNAIGĖ“: Ženklus EBITDA augimas, nepaisant pardavimo mažėjimo
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2020 metų I pusmetį pasiekė 12,3 mln. EUR apyvartą, t.y. 22 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, sumažėję pardavimai – pasaulinės pandemijos ir visuotino karantino pasekmė. „Dėl karantino įvestų apribojimų porą mėnesių bendrovės gamykla Alytuje buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose,“ – teigė M. Sologubas. „- Strigo ir tiekimas, nes daugelis mūsų tiekėjų yra pandemijos paveiktose šalyse. To pasеkoje pagaminome produkcijos gerokai mažiau nei buvome suplanavę.“

Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I pusmečio apyvartos, bendrovės neaudituota konsoliduota EBITDA, palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, išaugo 34 proc. ir pasiekė 0,8 mln. EUR.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, EBITOS augimą sąlygojo keletas veiksnių – pelningesni, nors ir mažesni pardavimai, vidinė fiksuotų kaštų taupymo programa bei gauta valstybinė kompensacija už prastovas.

Nepaisant nepalankių pandemijos įtakotų aplinkybių, AB SNAIGĖ įgyvendino ilgai puoselėtus planus ir pradėjo serijinę profesionalios šaldymo technikos gamybą. Per antrąjį šių metų ketvirtį buvo sėkmingai parduoti pirmieji tokie gaminiai.

Bendrovė 2020 m I pusmetį eksportavo į beveik 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalis. Eksportas sudarė 90 proc. visos Bendrovės apyvartos. Didžiausios Bendrovės užsienio pardavimų rinkos I pusmetį buvo Ukraina (21 proc.) , Vokietija (21 proc.) , Čekija (9 proc.) , Prancūzija (6 proc.), Austrija (6 proc.).

AB „Snaigė” generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

Priedai:
AB Snaigė 2020 m. I pusmečio neaudituotos finansinės ataskaitos.pdf

2020 08 20

Juridinių asmenų registre įregistruoti dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijos nominalios vertės pakeisti AB „Snaigė” įstatai

 Vykdant 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos banko sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ nurodymus, 2020 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB “Snaigė” (toliau – Bendrovė) pakeisti įstatai. Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas EUR 3 566 015,55, šią sumą pervedant į perkainojimo rezervą.

Bendrovės įstatinis kapitalas po pakeitimų yra EUR 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų), Bendrovės vienos akcijos nominali vertė EUR 0,17. Bendrovės akcijų skaičius nesikeitė ir yra 39 622 395 vnt.

Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakoja Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Pridedama: 2020 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai.

Generalinis direktorius Mindaugas Sologubas

Tel. +370 315 56206

Esminiai įvykiai 2020 m.

2020 07 07

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2020 m. liepos 7 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas. Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimas:
Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;
Akcininkų priimtas sprendimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Taip pat buvo nuspręsta sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad notaras atsisakė atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m. spalio 1 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu, t.y. patvirtinti AB “Snaigė” pakeistus steigimo dokumentus (įstatus) dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Bendrovė dėl notaro atsisakymo padavė skundą teismui ir teismui tenkinus Bendrovės skundą, 2020 m. gegužės 15 d., įsiteisėjo nutartis, įpareigojanti notarą atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m.
spalio 1 d. Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimu. Atsižvelgiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 EUR, o nominali 1 akcijos vertė 0,26 EUR., t.y. neatitinka 2018 m. spalio 1d. akcininkų sprendime
nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio;
Atsižvelgiant ir į tai, kad iki šio (2020-07-07) sprendimo priėmimo Bendrovė neatliko jokių veiksmų  ir Bendrovės akcininkai nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir atitinkamos sumos pervedimu į Bendrovės perkainojimo rezervą pagal Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendimą Nr. 241-19, t.y. nėra jokių teisinių kliūčių Bendrovės akcininkų 2018 m. spalio 1 d. sprendimo dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeitimui, 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą tuo pačiu klausimu.

Sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo išdėstyti taip:
Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 10 301 822,70 iki EUR 6 735 807,15, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,26 iki EUR 0,17 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainojimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“.

Patvirtinti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai“. ir „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,17 euro (septyniolika šimtųjų euro)“.
Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55 pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą. Pavesti bendrovės gen. direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.“ Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

AB Snaigė akcininkų patvirtinta istatų redakcija
2020-07-07m. VAS balsavimo rezultatai

2020 06 12
Šaukiamas neeilinis visuotinis AB “Snaigė” akcininkų susirinkimas
2020 m. liepos 7 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. birželio 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

1 darbotvarkės klausimas: Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;

Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai,  kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2020 m. birželio 22 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:

– pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma.
Susirinkimo sprendimų projektai ir bendrojo balsavimo biuletenio forma pridedama.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Sprendimų projektas

Balsavimo biuletenis

Bendras bendroves akciju ir balsu skaicius susirinkimo susaukimo dienai

2020 06 02
Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria tenkintas AB „Snaigė“ skundas dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ (toliau Bendrovė) skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei
mokumo. Siekiant įgyvendinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, Bendrovė artimiausiu metu kreipsis į valdybą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o valdybai priėmus sprendimą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, apie tai paskelbs atskiru pranešimu.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2020 05 29
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2020 metų I ketvirtį pasiekė 5,3 mln. EUR apyvartą, t.y. 22 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės neaudituotas
konsoliduotas nuostolis sumažėjo 146 tūkst. EUR. Bendrovė uždirbo 174 tūkst. EUR neaudituotos konsoliduotos EBITDA, t.y. 5 kartus daugiau
nei praeitais metais per tą patį laikotarpį. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, pasaulinės pandemijos neigiama įtaka pirmo ketvirčio rezultatms jaučiama, tačiau nėra dramatiška. „Mums, kaip ir daugumai kitų gamintojų, dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti įvestų apribojimų įtaka labiau bus jaučiama antrąjį šių metų ketvirtį, kai bendrovės gamykla buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose.“- teigė M.Sologubas.
AB „Snaigė“ konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 2020 m. pirmą
ketvirtį (neaudituotos).

2020-05-08
AB SNAIGĖ pradėjo profesionalios šaldymo įrangos gamybą išsamiau

2020-04-30
AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiau

Balsavimo rezultatai

2020-04-27
AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui išsamiau
Konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus išsamiau
AB „Snaigė“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Sprendimų projektai
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-02
Dėl teismo sprendimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Bendrovės skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

2020-03-17
Dėl koronaviruso (COVID-19) poveikio AB „Snaigė“ veiklai
AB “Snaigė“ reaguodama į susidariusią šalyje padėtį, ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų priemonių apsaugojančių bendrovės darbuotojus, klientus bei partnerius. Didžioji dalis administracijos darbuotojų dirba namuose nuotoliniu būdu. Bendrovė pajėgi įvykdyti pateiktus užsakymus, tačiau kol kas didesnis iššūkis yra produkcijos eksportas, kuris bendrovės portfelyje sudaro daugiau nei 90 procentų. Sutrikus transporto judėjimui tarp Europos valstybių, susidarius milžiniškoms spūstims šalių pasieniuose bei esant šiomis sąlygomis veikiančių vežėjų trūkumui, produkciją išvežti tapo ypač sunku. Dėl tos pačios priežasties vėluoja kai kurių žaliavų tiekimas.
Kol kas įvertinti kiek tai įtakos bendrovės metinius rezultatus nėra galimybės, tačiau akivaizdu kad poveikis bus neigiamas. Bendrovė atskiru pranešimu informuos rinkos dalyvius dėl pasikeitusių sąlygų ir aplinkybių.

2020-01-06
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą
2020 m sausio 3 d. AB „Snaigė“ gavo savo akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimą apie balsavimo teisių paketo įgijimą.

Priedas: SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

Esminiai įvykiai 2019 m.

2019-09-24
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai išsamiai čia
AB „Snaigė” įstatai atsisiųsti

2019-09-11
AB SNAIGĖ vadovų kaita
AB „Snaigė“ valdyba paskyrė bendrovės finansų direktorių Mindaugą Sologubą naujuoju bendrovės generaliniu direktoriumi. M. Sologubas šias pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 21 d.
Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai dabartinis generalinis direktorius Gediminas Čeika nusprendė priimti naujus iššūkius, o jo pasitraukimą patvirtino valdyba.
G. Čeika AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus pareigas ėjo beveik 12 metų. Jo vadovaujama bendrovė sėkmingai įveikė 2008 metų krizę, Ukrainos – vienos pelningiausių rinkų, dalinį praradimą, žaliavų kainų augimą, kitas šaldymo įrangos industrijos perturbacijas bei išlaikydamas įmonę konkurencingą bei patrauklią vartotojams ir klientams. AB „Snaigė“ ne kart įvertinta kaip inovatyviausia Lietuvos įmonė, didžiausia eksportuotoja, daugkartinė Lietuvos metų gaminio aukso medalio laimėtoja. Pats Gediminas Čeika buvo nominuotas vienas geriausių Lietuvos vadovų.
Mindaugas Sologubas AB „Snaigė“ užėmė finansų direktoriaus pareigas nuo 2014 m. Prieš tai vadovavo Ukrainos įmonei „Ligris“

2019-08-26
AB „SNAIGĖ“ – ženklus EBITDA augimas išsamiai čia

2019-08-14
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
– Balsavimo rezultatai atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2019-08-02
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai
2019 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB “Snaigė” įstatai su pakeitimais. Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti 2019 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, t.y. papildyta įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo.

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-07-23
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2019 m. rugpjūčio 14 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. rugpjūčio 7 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo.
2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

Informacija susijusi su 1 darbotvarkės klausimu:
Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas: pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p. (vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai ir tokiu būdu būtų atkurtas nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžio santykis (LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.). Pagal Bendrovės 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų duomenis Bendrovėje susidariusi padėtis dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžių santykio, nustatyta LR Akcinių bendrovių 38 str. 3 d.
Numatomas įstatinio kapitalo mažinimo būdas – mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę (žr. pridedamus sprendimų projektus).
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2019 m. liepos 30 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti.

Papildoma informacija teikiama tel. (8-315) 56206.

2019-06-06
Informacija apie AB „Snaigė“ valdybos pirmininko išrinkimą
AB „Snaigė“ valdyba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu valdybos pirmininku išrinko Aleksey Kovalchuk.

2019-05-31
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2019 metų I ketvirtį pasiekė 6,7 mln. EUR apyvartą, t.y. 12 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės pelningumas padidėjo 1,5 karto. Tai turėjo įtakos ir neaudituotai konsoliduotai EBTDA, kuri nors ir neigiama (-92 tūkst. EUR), tačiau ženkliai geresnė palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo gautas (291 tūkst. EUR nuostolis).
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo ketvirčio bendrovės rezultatai parodo, kad bendrovės pelningumas pamažu grįžta į įprastas vėžes.
„Išgyvenome kainų žirkles, susidariusias tarp 2017-2018 metais didėjusių žaliavų kainų bei neaugusių produkcijos pardavimo kainų, todėl I ketvirtį santykinai padidėjęs pelningumas nuteikia optimistiškai “ – teigė G. Čeika. „Šiais metais ir toliau skatinsime pelningus pardavimus, optimizuosime gamybą, didinsim darbo našumą. Tačiau svarbiausias bendrovės 2019 m projektas – produktų portfelio diversifikavimas bei naujos produktų linijos paruošimas serijinei gamybai.“

2019-05-15
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiai čia
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
AB Snaigė Įstatų 6.3 punkto redakcija atsisiųsti

2019-04-30
AB „Snaigė“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 m. balandžio 30 d. neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2019 m. gegužės 15 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas išsamiai čia
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti
AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 atsisiųsti

2019-04-29
AB “Snaigė” informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 30 d
Konsoliduotos ir atskiros 2018 metų finansinės ataskaitos atsisiųsti
2018 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) paskirstymas atsisiųsti

2019-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiai čia

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-02-28
AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes išsamiai čia

2019-03-07
Informacija dėl 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų išsamiai čia
2019-03-14
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“ valdybos nario pareigų
2019 m. kovo 14 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos nario Mikhail Stukalo pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“valdybos nario pareigų, kuriame nurodyta atsistatydinimo data 2019 m. kovo 12 d.

2019-04-03
Informacija dėl AB „Snaigė“ skundo Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus.
2019 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė sustabdyti civilinės bylos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Snaigė“ skundą dėl notarinių veiksmų nagrinėjimą, iki bus priimtas teismo sprendimas administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas AB „Snaigė“ skundas dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

Esminiai įvykiai 2018 m.

2018-11-27

AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes atsisiųsti 

2018-11-09

AB „Snaigė“ apskundė teismo sprendimą.
2018 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo. Bendrovės vadovybė išnagrinėjo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas, ir mano, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, todėl jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2018-10-09

Dėl gauto teismo sprendimo

Vilniaus administracinis apygardos teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo.
Bendrovės vadovybė nagrinėja gautą teismo sprendimą ir vertina jo apskundimo galimybes

2018-10-04

Bendrovės informacija apie sandorį su susijusia šalimi
Bendrovė sudarė sandorį su susijusia šalimi.

Sandorio data – 2018 m. rugsėjo 25 d.
Susijusi šalis – Bendrovės valdybos narys Konstantin Kovalchuk, adresas korespondencijai: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.
Sandorio vertė – 10683378,62 (dešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 62 euro centai) EUR (Reikalavimas).
Sandoris sudarytas dėl reikalavimo teisių  į Hymaną Holdings Limited  skolą, kylančią iš reikalavimo perleidimo sutarties, pasirašytos tarp Bendrovės ir Hymana Holdings limited 2015 m. lapkričio 24 d., perleidimo K. Kovalchuk (Reikalavimo Įgijėjas). Reikalavimo teisės perleidžiamos dalimis ir perleidimas įvyktų tik tai daliai kuriai Reikalavimo Įgijėjas padaro mokėjimą ir tik po to, kai šie pinigai įskaitomi į Bendrovės banko sąskaitą. Reikalavimo Įgijėjas jokiu būdu nebus laikomas įgijęs reikalavimo teisės į visą Reikalavimą, jeigu suma sumokėta Reikalavimo Įgijėjo ir įskaityta į Bendrovės banko sąskaitą yra mažesnė nei visa Reikalavimo suma. Bendrovė turi teisę vienašališkai bet kada nutraukti sutartį, jei Reikalavimo Įgijėjas nesumokėtų bet kurios įmokos. Paskutinė įmoka Bendrovei turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2020 m. spalio 1 d.
Jei bus įgyvendintos šios sąlygos, sandoris bus naudingas Bendrovei, nes:
– tikėtina, kad Bendrovė atgaus lėšas, kurias Hymana Holdings Limited buvo pradelsusi mokėti Bendrovei, ir kurias Bendrovė galės skirti  investavimui į naujų produktų ir projektų vystymą.
– Bendrovė nepatiria papildomų sąnaudų;
– sandoriui įvykus tik iš dalies ar jį atšaukus/nutraukus bet kuriame etape, Bendrovės padėtis šio sandorio kontekste išliks ne blogesnė nei būtų sandorio nevykdant.
Audito komitetas vertino susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymą, o 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendrovės valdyba pritarė susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymui.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Bendrovę.

2018-10-01

Bendrovės informacija dėl nuosavo kapitalo atsisiųsti pranešimą

2018-10-01

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
– Balsavimo rezultatai atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2018-08-31

2018 m. spalio 1 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2018-08-31

AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti

2018-05-31

AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti

2018-04-30

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2018-04-27

AB “Snaigė” informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 30 d. Atsisiųsti

2018-04-20

AB „SNAIGĖ“ metinio rezultato korekcija

Laikantis apskaitos standartų ir vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-19, AB Snaigė  pakoregavo 2017 m  finansinį rezultatą  atidėdama 12,2 mln EUR vertės
Bendrovės grupės įmonėms suteikatas paskolas ir sukauptas palūkanas į abejotinas skolas.  Apie tokio sprendimo galimybę bendrovė buvo minėjusi savo tarpinėse metinėse ataskaitose.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos,  toks  skolos perklasifikavimas pablogino Bendrovės finansinį rezultatą, tačiau tai nereiškia, kad skola yra nurašoma ar jos nebus reikalaujama grąžinti.   Be to –  grupės įmonės gavusios paskolas nėra pažeidusios sutarčių sąlygų, o paskolų grąžinimo terminai dar nėra suėję.
Daugiau ženklių  korekcijų veiklos rezultatuose nebuvo daroma. Audituotos bendrovės ataskaitos bus paskelbtos kitą savaitę.

2018-04-19

Papildyta eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė atsisiųsti pranešimą
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– AB “Snaigė” 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIO PRIEDAS atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-04-13

Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d.

2018-04-06

2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-03-12

Dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų pranešimo atšaukimo. 2018 m. kovo 11 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare

2018-02-28

Pakilusios žaliavų kainos apkarpė AB „SNAIGĖ“ pelną  atsisiųsti pranešimą

2018-02-28

AB „Snaigė“ skųs Lietuvos Banko sprendimą  atsisiųsti pranešimą

2018-02-27

Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d

2018-02-15

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2018-02-05

Bendrovės vadovybės nuomonė dėl Lietuvos Banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą

2018-02-01

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas atsisiųsti

2018-01-31

AB “Snaigė” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2018 m. vasario 15 d. šaukiamas pakartotinis AB „Snaigė” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-01-09

2018 m. sausio 31 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

Esminiai įvykiai 2017 m.

2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. devynių mėnesių tarpiniai konsoliduoti finansiniai rezultatai.
Išsamiau atsisiųsti

2017-11-10
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017-11-06)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-10-26
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.10.23)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-09-13
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.09.01)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. šešių mėnesių neaudituoti konsoliduoti finansiniai rezultatai
AB „Snaigė“ konsoliduotuos neaudituotos pajamos pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 18,9 mln. EUR (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), ir buvo 0,5% mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Nors dėl augančių žaliavos kainų bendrovės veiklos rezultatai buvo blogesni nei pernai,pardavimo pajamas pavyko išsaugoti. Džiugu, kad toliau auga pardavimai tose rinkose, kur AB „Snaigė“ parduoda su savo prekiniu ženklu, – teigė Gediminas Čeika. „Ypač džiaugiamėsatsigaunančiais pardavimais Ukrainoje. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimų pajamos šioje šalyje per pirmąjį 2017 m. pusmetį išaugo net 60 proc.“Didžiausiomis bendrovės rinkomis ir toliau išlieka Prancūzija, Vokietija, Ukraina, Lenkija, Čekija.Neaudituotais konsoliduotais duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė pasiekė 1 mln EUR EBITDA ir patyrė 179 tūkst. EUR ikimokestinio nuostolio

2017-08-23
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
1 Priedas. Savų akcijų įsigijimo salygos atsisiųsti
2 Priedas. Atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarka atsisiųsti
3 Priedas. Sutartis dėl valdybos nario veiklos atsisiųsti

2017-08-16
Patikslinti pranešimai (8 dalys) apie balsavimo teisių netekimą/įgijimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie UAB „Vaidana“ balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.06.23).

2017-08-11
Akcininkų siūlymu darbotvarkė papildyta 4 ir 5 klausimais ir siūlomi sprendimų projektai šiems klausimams atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

2017-08-01
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti

2017-06-24
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą Išsamiau atsisiųsti
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-05-31
AB „Snaigė“ 2017 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 452 tūkst. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 3 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Bendrovės neaudituoti nekonsoliduoti pardavimai viršijo 7 mln. EUR ir buvo nežymiai didesni nei pernai per tą patį laikotarpį. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmasis metų ketvirtis buvo tradiciškai neaktyvus, šie mėnesiai buitinės šaldymo įrangos versle laikomi „nesezoniniais“.
G. Čeikos nuomone šie metai bus pilni iššūkių: – „Daugelis žaliavų tiekėjų dar pernai paskelbė apie kylančias žaliavų ir medžiagų kainas. Tai neišvengiamai turės įtakos ir mūsų verslui. Konkurencija tik aštrės, nes ne visi gamintojai ketina kelti kainas. Tačiau ir mes esame pasirengę aktyviai veikti visose savo rinkose ir ypač tose, kur parduodame savo gaminius su „Snaigės“ prekiniu ženklu.“
2017 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti

2017-05-03
2016 m. dividendų mokėjimo tvarka
AB “Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.
2017 m. balandžio 25 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Snaigė” (įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6., Alytus, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,024 euro dividendų (prieš mokesčius) vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 10 d. bus AB ”Snaigė” akcininkai.
Dividendai bus mokami nuo 2017 m. gegužės 11 d.
Dividendai bus mokami tokia tvarka:
Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Bendrovė perves finansų maklerių įmonėms ar kredito įstaigų padaliniams, o jie atitinkamai perves į akcininko nurodytą sąskaitą.
Kitiems akcininkams dividendus bendrovė išmokės pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą prašyme. Prašymus galite pateikti raštu (AB “Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva arba elektroniniu paštu akcininkams@snaige.lt).
Dividendų apmokestinimo tvarka:
Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą ir išmokami išskaičiavus pajamų mokestį, kuris sumokamas valstybei.
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija teikiama AB „Snaigė“, tel. +37052113589.

2017-04-26
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2017 m. balandžio 25 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje (3 332 035) Eur
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) 1 088 023 Eur
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 125 661 Eur
Įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti 3 169 792 Eur
Pervedimai iš rezervų 885 477 Eur
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
investicijoms 0
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo 885 477 Eur
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti 0
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0
Paskirstytinas pelnas 1 936 918 Eur
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 946 161 Eur
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
paramai, labdarai 0
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 950 937,48 Eur*
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti 0
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti 0
Kita: 0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 30 000 Eur
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 0
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 9 819,52 Eur
*Už 2016 m. dividendai skiriami 39 622 395 akcijoms, t.y. 0,024 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių)
5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos narių rinkimas.
SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais į laisvą(-as) vietą(-as) valdyboje išrinkta Natalia Tsvetkova ir Nataliia Sukhanova .
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2017-04-04
Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos pakeitimo. Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti

2017-03-22
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą. AB „Snaigė“ valdybos narys Vladislav Sviblov pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2017 m. balandžio 4 d.

2017-02-14
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2017 m. balandžio 5 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. kovo 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 20 d.
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario(-ių) rinkimas;
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2017 m. kovo 20 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
– pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais (bendrojo balsavimo biuletenyje) ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
Susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2017-02-28
2016 m. AB „Snaigė“ pelnas augo, o apyvarta krito.
Išsamiau atsisiųsti

2017-02-09
Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo ir Bendrovės pozicijos
AB “Snaigė” (toliau tekste Bendrovė) gavo 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241‑15 “Dėl poveikio priemonės taikymo AB “Snaigė”. Vadovaujantis minėtu sprendimu skelbiame ir atskleidžiame sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją šio pranešimo priede.
Priedas: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo nr. 241-15 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas ir AB „Snaigė“ informacija atsisiųsti

Esminiai įvykiai 2016 m.

2016-12-20
Įregistruoti AB Snaigė įstatai išsamiau

2016-11-10
Įregistruoti AB Snaigė įstatai. 2016 m. lapkričio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2016 m. lapkričio 02 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų patvirtinta AB “Snaigė” įstatų redakcija.

2016-10-31
AB Snaigė per 9 mėnesius uždirbo 3,6 mln. EUR EBITA išsamiau
2016 m. 9 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita

2016-08-31
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 1,99 mln EUR EBITDA išsamiau

2016-05-27
AB „Snaigė“ 2016 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai išsamiau
2016 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti

2016-02-01
2015 m augo ir AB „Snaigė“ pelnas, ir EBITDA išsamiau

2016-01-11
AB “Snaigė“ sudarys ir skelbs tarpinę informaciją
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad AB “Snaigė“ sudarys konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbs ją teisės aktų nustatyta tvarka.

Kontaktai investuotojams

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pramonės g. 6
LT-62175 Alytus
Tel. (8 ~ 315) 56 206
Faks. (8 ~ 315) 56 207
El. paštas snaige@snaige.lt