INVESTUOTOJAMS

Pagal SNAIGĖ, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra:

  • Visuotinis akcininkų susirinkimas. 
  • Bendrovės valdyba,  kuri atlieka priežiūros funkcijas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui,
  • Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotino akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, kai Bendrovės Įstatai numato kitaip. 

Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinas akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdyba įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme numatytos kompetencijos. 

Bendrovės valdyba išrinkta 2019 m. 4 metų kadencijai iki 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
Aleksey Kovalchuk  AB „Snaigė“ valdybos pirmininkas 
Oleg Tsarkov  AB „Snaigė“ valdybos narys 
Konstantin Kovalchuk  AB „Snaigė“ valdybos narys
Igor Zentsov  AB „Snaigė“ valdybos narys
Anna Korneeva  AB „Snaigė“ valdybos narys
Bendrovės vadovas
Mindaugas Sologubas   AB „Snaigė“ generalinis direktorius 

Akcijos ir akcininkai

AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 EUR
Vienos akcijos nominali vertė 0,26 EUR

Emisijos duomenys:

ISIN kodas: LT0000109274
Trumpinys: SNG1L
Sąrašas/segmentas: BALTIC SECONDARY LIST
Leidėjas: Snaigė (SNG)
Nominali vertė: 0,26 EUR
Emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listinguojamos emisijos dydis (vnt.): 39 622 395
Listingavimo pradžios data: 1998.04.14

Didžiausias Bendrovės akcininkė– Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 30 d., metu bendras „AB „Snaigė“ akcininkų skaičius buvo:

PREKYBA AKCIJOMIS

Čia pateikiama informacija apie prekybą SNAIGĖ, AB akcijomis (simbolis – SNG)
Vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“.

SUSIRINKIMAI

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, Bendrovės vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Akcininkų susirinkimų sprendimai:

  • 2020 m.
  • 2019 m
  • 2018 m
  • 2017 m
  • 2016 m

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aktualios informacijos nėra

FINANSINĖ INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

2020 – esminiai įvykiai

2020 08 20

Juridinių asmenų registre įregistruoti dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijos nominalios vertės pakeisti AB „Snaigė” įstatai

 Vykdant 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos banko sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ nurodymus, 2020 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB “Snaigė” (toliau – Bendrovė) pakeisti įstatai. Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas EUR 3 566 015,55, šią sumą pervedant į perkainojimo rezervą.

Bendrovės įstatinis kapitalas po pakeitimų yra EUR 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų), Bendrovės vienos akcijos nominali vertė EUR 0,17. Bendrovės akcijų skaičius nesikeitė ir yra 39 622 395 vnt.

Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakoja Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Pridedama: 2020 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai.

Generalinis direktorius Mindaugas Sologubas

Tel. +370 315 56206

2020 07 07

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2020 m. liepos 7 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas. Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimas:
Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;
Akcininkų priimtas sprendimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Taip pat buvo nuspręsta sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad notaras atsisakė atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m. spalio 1 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu, t.y. patvirtinti AB “Snaigė” pakeistus steigimo dokumentus (įstatus) dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Bendrovė dėl notaro atsisakymo padavė skundą teismui ir teismui tenkinus Bendrovės skundą, 2020 m. gegužės 15 d., įsiteisėjo nutartis, įpareigojanti notarą atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m.
spalio 1 d. Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimu. Atsižvelgiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 EUR, o nominali 1 akcijos vertė 0,26 EUR., t.y. neatitinka 2018 m. spalio 1d. akcininkų sprendime
nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio;
Atsižvelgiant ir į tai, kad iki šio (2020-07-07) sprendimo priėmimo Bendrovė neatliko jokių veiksmų  ir Bendrovės akcininkai nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir atitinkamos sumos pervedimu į Bendrovės perkainojimo rezervą pagal Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendimą Nr. 241-19, t.y. nėra jokių teisinių kliūčių Bendrovės akcininkų 2018 m. spalio 1 d. sprendimo dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeitimui, 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą tuo pačiu klausimu.

Sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo išdėstyti taip:
Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo EUR 10 301 822,70 iki EUR 6 735 807,15, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,26 iki EUR 0,17 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainojimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“.

Patvirtinti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai“. ir „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,17 euro (septyniolika šimtųjų euro)“.
Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55 pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą. Pavesti bendrovės gen. direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.“ Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

AB Snaigė akcininkų patvirtinta istatų redakcija
2020-07-07m. VAS balsavimo rezultatai

2020 06 12

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB “Snaigė” akcininkų susirinkimas

2020 m. liepos 7 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. birželio 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

1 darbotvarkės klausimas: Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;

Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai,  kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2020 m. birželio 22 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:

– pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma.
Susirinkimo sprendimų projektai ir bendrojo balsavimo biuletenio forma pridedama.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Sprendimų projektas

Balsavimo biuletenis

Bendras bendroves akciju ir balsu skaicius susirinkimo susaukimo dienai

2020 06 02
Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria tenkintas AB „Snaigė“ skundas dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ (toliau Bendrovė) skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei
mokumo. Siekiant įgyvendinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, Bendrovė artimiausiu metu kreipsis į valdybą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o valdybai priėmus sprendimą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, apie tai paskelbs atskiru pranešimu.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2020 05 29
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2020 metų I ketvirtį pasiekė 5,3 mln. EUR apyvartą, t.y. 22 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės neaudituotas
konsoliduotas nuostolis sumažėjo 146 tūkst. EUR. Bendrovė uždirbo 174 tūkst. EUR neaudituotos konsoliduotos EBITDA, t.y. 5 kartus daugiau
nei praeitais metais per tą patį laikotarpį. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, pasaulinės pandemijos neigiama įtaka pirmo ketvirčio rezultatms jaučiama, tačiau nėra dramatiška. „Mums, kaip ir daugumai kitų gamintojų, dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti įvestų apribojimų įtaka labiau bus jaučiama antrąjį šių metų ketvirtį, kai bendrovės gamykla buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose.“- teigė M.Sologubas.
AB „Snaigė“ konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 2020 m. pirmą
ketvirtį (neaudituotos).

2020-05-08
AB SNAIGĖ pradėjo profesionalios šaldymo įrangos gamybą išsamiau

2020-04-30
AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiau

Balsavimo rezultatai

2020-04-27
AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui išsamiau
Konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus išsamiau
AB „Snaigė“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Sprendimų projektai
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-02
Dėl teismo sprendimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Bendrovės skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

2020-03-17
Dėl koronaviruso (COVID-19) poveikio AB „Snaigė“ veiklai
AB “Snaigė“ reaguodama į susidariusią šalyje padėtį, ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų priemonių apsaugojančių bendrovės darbuotojus, klientus bei partnerius. Didžioji dalis administracijos darbuotojų dirba namuose nuotoliniu būdu. Bendrovė pajėgi įvykdyti pateiktus užsakymus, tačiau kol kas didesnis iššūkis yra produkcijos eksportas, kuris bendrovės portfelyje sudaro daugiau nei 90 procentų. Sutrikus transporto judėjimui tarp Europos valstybių, susidarius milžiniškoms spūstims šalių pasieniuose bei esant šiomis sąlygomis veikiančių vežėjų trūkumui, produkciją išvežti tapo ypač sunku. Dėl tos pačios priežasties vėluoja kai kurių žaliavų tiekimas.
Kol kas įvertinti kiek tai įtakos bendrovės metinius rezultatus nėra galimybės, tačiau akivaizdu kad poveikis bus neigiamas. Bendrovė atskiru pranešimu informuos rinkos dalyvius dėl pasikeitusių sąlygų ir aplinkybių.

2020-01-06
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą
2020 m sausio 3 d. AB „Snaigė“ gavo savo akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimą apie balsavimo teisių paketo įgijimą.

Priedas: SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

Esminiai įvykiai – 2019

2019-09-24
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai išsamiai čia
AB „Snaigė” įstatai atsisiųsti

2019-09-11
AB SNAIGĖ vadovų kaita
AB „Snaigė“ valdyba paskyrė bendrovės finansų direktorių Mindaugą Sologubą naujuoju bendrovės generaliniu direktoriumi. M. Sologubas šias pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 21 d.
Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai dabartinis generalinis direktorius Gediminas Čeika nusprendė priimti naujus iššūkius, o jo pasitraukimą patvirtino valdyba.
G. Čeika AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus pareigas ėjo beveik 12 metų. Jo vadovaujama bendrovė sėkmingai įveikė 2008 metų krizę, Ukrainos – vienos pelningiausių rinkų, dalinį praradimą, žaliavų kainų augimą, kitas šaldymo įrangos industrijos perturbacijas bei išlaikydamas įmonę konkurencingą bei patrauklią vartotojams ir klientams. AB „Snaigė“ ne kart įvertinta kaip inovatyviausia Lietuvos įmonė, didžiausia eksportuotoja, daugkartinė Lietuvos metų gaminio aukso medalio laimėtoja. Pats Gediminas Čeika buvo nominuotas vienas geriausių Lietuvos vadovų.
Mindaugas Sologubas AB „Snaigė“ užėmė finansų direktoriaus pareigas nuo 2014 m. Prieš tai vadovavo Ukrainos įmonei „Ligris“

2019-08-26
AB „SNAIGĖ“ – ženklus EBITDA augimas išsamiai čia

2019-08-14
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
– Balsavimo rezultatai atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2019-08-02
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai
2019 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB “Snaigė” įstatai su pakeitimais. Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti 2019 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, t.y. papildyta įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo.

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-07-23
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2019 m. rugpjūčio 14 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. rugpjūčio 7 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo.
2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

Informacija susijusi su 1 darbotvarkės klausimu:
Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas: pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p. (vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai ir tokiu būdu būtų atkurtas nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžio santykis (LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.). Pagal Bendrovės 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų duomenis Bendrovėje susidariusi padėtis dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžių santykio, nustatyta LR Akcinių bendrovių 38 str. 3 d.
Numatomas įstatinio kapitalo mažinimo būdas – mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę (žr. pridedamus sprendimų projektus).
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2019 m. liepos 30 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti.

Papildoma informacija teikiama tel. (8-315) 56206.

2019-06-06
Informacija apie AB „Snaigė“ valdybos pirmininko išrinkimą
AB „Snaigė“ valdyba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu valdybos pirmininku išrinko Aleksey Kovalchuk.

2019-05-31
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2019 metų I ketvirtį pasiekė 6,7 mln. EUR apyvartą, t.y. 12 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės pelningumas padidėjo 1,5 karto. Tai turėjo įtakos ir neaudituotai konsoliduotai EBTDA, kuri nors ir neigiama (-92 tūkst. EUR), tačiau ženkliai geresnė palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo gautas (291 tūkst. EUR nuostolis).
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo ketvirčio bendrovės rezultatai parodo, kad bendrovės pelningumas pamažu grįžta į įprastas vėžes.
„Išgyvenome kainų žirkles, susidariusias tarp 2017-2018 metais didėjusių žaliavų kainų bei neaugusių produkcijos pardavimo kainų, todėl I ketvirtį santykinai padidėjęs pelningumas nuteikia optimistiškai “ – teigė G. Čeika. „Šiais metais ir toliau skatinsime pelningus pardavimus, optimizuosime gamybą, didinsim darbo našumą. Tačiau svarbiausias bendrovės 2019 m projektas – produktų portfelio diversifikavimas bei naujos produktų linijos paruošimas serijinei gamybai.“

2019-05-15
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiai čia
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
AB Snaigė Įstatų 6.3 punkto redakcija atsisiųsti

2019-04-30
AB „Snaigė“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 m. balandžio 30 d. neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2019 m. gegužės 15 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas išsamiai čia
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti
AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 atsisiųsti

2019-04-29
AB “Snaigė” informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 30 d
Konsoliduotos ir atskiros 2018 metų finansinės ataskaitos atsisiųsti
2018 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) paskirstymas atsisiųsti

2019-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiai čia

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-02-28
AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes išsamiai čia

2019-03-07
Informacija dėl 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų išsamiai čia
2019-03-14
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“ valdybos nario pareigų
2019 m. kovo 14 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos nario Mikhail Stukalo pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“valdybos nario pareigų, kuriame nurodyta atsistatydinimo data 2019 m. kovo 12 d.

2019-04-03
Informacija dėl AB „Snaigė“ skundo Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus.
2019 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė sustabdyti civilinės bylos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Snaigė“ skundą dėl notarinių veiksmų nagrinėjimą, iki bus priimtas teismo sprendimas administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas AB „Snaigė“ skundas dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

Esminiai įvykiai – 2018

2018-11-27

AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes atsisiųsti 

2018-11-09

AB „Snaigė“ apskundė teismo sprendimą.
2018 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo. Bendrovės vadovybė išnagrinėjo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas, ir mano, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, todėl jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2018-10-09

Dėl gauto teismo sprendimo

Vilniaus administracinis apygardos teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo.
Bendrovės vadovybė nagrinėja gautą teismo sprendimą ir vertina jo apskundimo galimybes

2018-10-04

Bendrovės informacija apie sandorį su susijusia šalimi
Bendrovė sudarė sandorį su susijusia šalimi.

Sandorio data – 2018 m. rugsėjo 25 d.
Susijusi šalis – Bendrovės valdybos narys Konstantin Kovalchuk, adresas korespondencijai: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.
Sandorio vertė – 10683378,62 (dešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 62 euro centai) EUR (Reikalavimas).
Sandoris sudarytas dėl reikalavimo teisių  į Hymaną Holdings Limited  skolą, kylančią iš reikalavimo perleidimo sutarties, pasirašytos tarp Bendrovės ir Hymana Holdings limited 2015 m. lapkričio 24 d., perleidimo K. Kovalchuk (Reikalavimo Įgijėjas). Reikalavimo teisės perleidžiamos dalimis ir perleidimas įvyktų tik tai daliai kuriai Reikalavimo Įgijėjas padaro mokėjimą ir tik po to, kai šie pinigai įskaitomi į Bendrovės banko sąskaitą. Reikalavimo Įgijėjas jokiu būdu nebus laikomas įgijęs reikalavimo teisės į visą Reikalavimą, jeigu suma sumokėta Reikalavimo Įgijėjo ir įskaityta į Bendrovės banko sąskaitą yra mažesnė nei visa Reikalavimo suma. Bendrovė turi teisę vienašališkai bet kada nutraukti sutartį, jei Reikalavimo Įgijėjas nesumokėtų bet kurios įmokos. Paskutinė įmoka Bendrovei turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2020 m. spalio 1 d.
Jei bus įgyvendintos šios sąlygos, sandoris bus naudingas Bendrovei, nes:
– tikėtina, kad Bendrovė atgaus lėšas, kurias Hymana Holdings Limited buvo pradelsusi mokėti Bendrovei, ir kurias Bendrovė galės skirti  investavimui į naujų produktų ir projektų vystymą.
– Bendrovė nepatiria papildomų sąnaudų;
– sandoriui įvykus tik iš dalies ar jį atšaukus/nutraukus bet kuriame etape, Bendrovės padėtis šio sandorio kontekste išliks ne blogesnė nei būtų sandorio nevykdant.
Audito komitetas vertino susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymą, o 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendrovės valdyba pritarė susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymui.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Bendrovę.

2018-10-01

Bendrovės informacija dėl nuosavo kapitalo atsisiųsti pranešimą

2018-10-01

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
– Balsavimo rezultatai atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2018-08-31

2018 m. spalio 1 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2018-08-31

AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti

2018-05-31

AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti

2018-04-30

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2018-04-27

AB “Snaigė” informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 30 d. Atsisiųsti

2018-04-20

AB „SNAIGĖ“ metinio rezultato korekcija

Laikantis apskaitos standartų ir vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-19, AB Snaigė  pakoregavo 2017 m  finansinį rezultatą  atidėdama 12,2 mln EUR vertės
Bendrovės grupės įmonėms suteikatas paskolas ir sukauptas palūkanas į abejotinas skolas.  Apie tokio sprendimo galimybę bendrovė buvo minėjusi savo tarpinėse metinėse ataskaitose.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos,  toks  skolos perklasifikavimas pablogino Bendrovės finansinį rezultatą, tačiau tai nereiškia, kad skola yra nurašoma ar jos nebus reikalaujama grąžinti.   Be to –  grupės įmonės gavusios paskolas nėra pažeidusios sutarčių sąlygų, o paskolų grąžinimo terminai dar nėra suėję.
Daugiau ženklių  korekcijų veiklos rezultatuose nebuvo daroma. Audituotos bendrovės ataskaitos bus paskelbtos kitą savaitę.

2018-04-19

Papildyta eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė atsisiųsti pranešimą
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– AB “Snaigė” 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIO PRIEDAS atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-04-13

Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d.

2018-04-06

2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-03-12

Dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų pranešimo atšaukimo. 2018 m. kovo 11 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare

2018-02-28

Pakilusios žaliavų kainos apkarpė AB „SNAIGĖ“ pelną  atsisiųsti pranešimą

2018-02-28

AB „Snaigė“ skųs Lietuvos Banko sprendimą  atsisiųsti pranešimą

2018-02-27

Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d

2018-02-15

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2018-02-05

Bendrovės vadovybės nuomonė dėl Lietuvos Banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą

2018-02-01

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas atsisiųsti

2018-01-31

AB “Snaigė” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2018 m. vasario 15 d. šaukiamas pakartotinis AB „Snaigė” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2018-01-09

2018 m. sausio 31 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
– susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

Esminiai įvykiai – 2017

2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. devynių mėnesių tarpiniai konsoliduoti finansiniai rezultatai.
Išsamiau atsisiųsti

2017-11-10
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017-11-06)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-10-26
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.10.23)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-09-13
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.09.01)
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. šešių mėnesių neaudituoti konsoliduoti finansiniai rezultatai
AB „Snaigė“ konsoliduotuos neaudituotos pajamos pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 18,9 mln. EUR (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), ir buvo 0,5% mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Nors dėl augančių žaliavos kainų bendrovės veiklos rezultatai buvo blogesni nei pernai,pardavimo pajamas pavyko išsaugoti. Džiugu, kad toliau auga pardavimai tose rinkose, kur AB „Snaigė“ parduoda su savo prekiniu ženklu, – teigė Gediminas Čeika. „Ypač džiaugiamėsatsigaunančiais pardavimais Ukrainoje. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimų pajamos šioje šalyje per pirmąjį 2017 m. pusmetį išaugo net 60 proc.“Didžiausiomis bendrovės rinkomis ir toliau išlieka Prancūzija, Vokietija, Ukraina, Lenkija, Čekija.Neaudituotais konsoliduotais duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė pasiekė 1 mln EUR EBITDA ir patyrė 179 tūkst. EUR ikimokestinio nuostolio

2017-08-23
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
1 Priedas. Savų akcijų įsigijimo salygos atsisiųsti
2 Priedas. Atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarka atsisiųsti
3 Priedas. Sutartis dėl valdybos nario veiklos atsisiųsti

2017-08-16
Patikslinti pranešimai (8 dalys) apie balsavimo teisių netekimą/įgijimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie UAB „Vaidana“ balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.06.23).

2017-08-11
Akcininkų siūlymu darbotvarkė papildyta 4 ir 5 klausimais ir siūlomi sprendimų projektai šiems klausimams atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

2017-08-01
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti

2017-06-24
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą Išsamiau atsisiųsti
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą
Pranešimas apie akcijų paketo netekimą

2017-05-31
AB „Snaigė“ 2017 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 452 tūkst. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 3 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Bendrovės neaudituoti nekonsoliduoti pardavimai viršijo 7 mln. EUR ir buvo nežymiai didesni nei pernai per tą patį laikotarpį. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmasis metų ketvirtis buvo tradiciškai neaktyvus, šie mėnesiai buitinės šaldymo įrangos versle laikomi „nesezoniniais“.
G. Čeikos nuomone šie metai bus pilni iššūkių: – „Daugelis žaliavų tiekėjų dar pernai paskelbė apie kylančias žaliavų ir medžiagų kainas. Tai neišvengiamai turės įtakos ir mūsų verslui. Konkurencija tik aštrės, nes ne visi gamintojai ketina kelti kainas. Tačiau ir mes esame pasirengę aktyviai veikti visose savo rinkose ir ypač tose, kur parduodame savo gaminius su „Snaigės“ prekiniu ženklu.“
2017 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti

2017-05-03
2016 m. dividendų mokėjimo tvarka
AB “Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.
2017 m. balandžio 25 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Snaigė” (įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6., Alytus, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,024 euro dividendų (prieš mokesčius) vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 10 d. bus AB ”Snaigė” akcininkai.
Dividendai bus mokami nuo 2017 m. gegužės 11 d.
Dividendai bus mokami tokia tvarka:
Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Bendrovė perves finansų maklerių įmonėms ar kredito įstaigų padaliniams, o jie atitinkamai perves į akcininko nurodytą sąskaitą.
Kitiems akcininkams dividendus bendrovė išmokės pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą prašyme. Prašymus galite pateikti raštu (AB “Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva arba elektroniniu paštu akcininkams@snaige.lt).
Dividendų apmokestinimo tvarka:
Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą ir išmokami išskaičiavus pajamų mokestį, kuris sumokamas valstybei.
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija teikiama AB „Snaigė“, tel. +37052113589.

2017-04-26
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2017 m. balandžio 25 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje (3 332 035) Eur
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) 1 088 023 Eur
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 125 661 Eur
Įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti 3 169 792 Eur
Pervedimai iš rezervų 885 477 Eur
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
investicijoms 0
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo 885 477 Eur
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti 0
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0
Paskirstytinas pelnas 1 936 918 Eur
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 946 161 Eur
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
paramai, labdarai 0
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 950 937,48 Eur*
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti 0
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti 0
Kita: 0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 30 000 Eur
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 0
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 9 819,52 Eur
*Už 2016 m. dividendai skiriami 39 622 395 akcijoms, t.y. 0,024 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių)
5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos narių rinkimas.
SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais į laisvą(-as) vietą(-as) valdyboje išrinkta Natalia Tsvetkova ir Nataliia Sukhanova .
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

Balsavimo rezultatai atsisiųsti

2017-04-04
Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos pakeitimo. Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai atsisiųsti

2017-03-22
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą. AB „Snaigė“ valdybos narys Vladislav Sviblov pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2017 m. balandžio 4 d.

2017-02-14
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2017 m. balandžio 5 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. kovo 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 20 d.
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario(-ių) rinkimas;
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2017 m. kovo 20 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
– pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais (bendrojo balsavimo biuletenyje) ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
Susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti

2017-02-28
2016 m. AB „Snaigė“ pelnas augo, o apyvarta krito.
Išsamiau atsisiųsti

2017-02-09
Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo ir Bendrovės pozicijos
AB “Snaigė” (toliau tekste Bendrovė) gavo 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241‑15 “Dėl poveikio priemonės taikymo AB “Snaigė”. Vadovaujantis minėtu sprendimu skelbiame ir atskleidžiame sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją šio pranešimo priede.
Priedas: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo nr. 241-15 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas ir AB „Snaigė“ informacija atsisiųsti

Esminiai įvykiai -2016

2016-12-20
Įregistruoti AB Snaigė įstatai išsamiau

2016-11-10
Įregistruoti AB Snaigė įstatai. 2016 m. lapkričio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2016 m. lapkričio 02 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų patvirtinta AB “Snaigė” įstatų redakcija.

2016-10-31
AB Snaigė per 9 mėnesius uždirbo 3,6 mln. EUR EBITA išsamiau
2016 m. 9 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė ataskaita

2016-08-31
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 1,99 mln EUR EBITDA išsamiau

2016-05-27
AB „Snaigė“ 2016 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai išsamiau
2016 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti

2016-02-01
2015 m augo ir AB „Snaigė“ pelnas, ir EBITDA išsamiau

2016-01-11
AB “Snaigė“ sudarys ir skelbs tarpinę informaciją
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad AB “Snaigė“ sudarys konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbs ją teisės aktų nustatyta tvarka.

KONTAKTAI INVESTUOTOJAMS

Akcinė bendrovė „Snaigė“
Pramonės g. 6
LT-62175 Alytus
Tel. (8 ~ 315) 56 206
Faks. (8 ~ 315) 56 207
El. paštas snaige@snaige.lt

Akcinės bendrovės „Snaigė“ Vilniaus biuras

Kareivių g. 6
LT-09117 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 236 1970
Faks. (8 ~ 5) 235 7169
El. paštas vilniaus.biuras@snaige.lt

That’s why we offer both medical equipment supply, self-treating your ED with a combination of these herbs might be appealing or headache, details dizziness or loss of vision or losing most of your heat through your head is a popular myth. Acute disorder which makes it difficult for a man to achieve, stent implantation: Stents for erectile dysfunction and with a savvy mortgage broker to do your loan shopping. Adequate blood flow in order to erect or deprescribing at least one operators, the medicines include nitrate medicines.