FOR INVESTORS

Corporate governance

According to the Snaigė AB articles of association, the Company’s management bodies are:

  • The General Meeting of Shareholders. 
  • The Company’s Management Board, which performs supervisory functions as provided for in the Republic of Lithuania Law on Companies. The Management Board is composed of five members and is elected for a four-year term.
  • The Company’s manager – the Managing Director.

The convening and competence of the General Meeting of Shareholders do not differ from the competence of the General Meeting of Shareholders and the procedure for convening it established in the Republic of Lithuania Law on Companies, except in cases where the Company’s Articles of Association provide otherwise. 

The Company’s Management Board is elected and dismissed by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the procedure regulated by the Republic of Lithuania’s Law on Companies. The Company’s Management Board has the right to make a decision to issue bonds. The Management Board is authorised to establish the committees provided for in the legislation in force in the Republic of Lithuania and other committees required for the Company’s operations, as well as to appoint members of the Management Board or other persons to these committees, and to approve the regulations of said committees. The competence of the Management Board in other matters does not differ  

from the competence specified in the Republic of Lithuania’s Law on Companies. 

The Company’s Management Board was elected in 2019 by the Annual General Meeting of Shareholders for a four-year term, until 2023
Aleksey Kovalchuk  Chairman of the Snaigė AB Management Board 
Oleg Tsarkov  Member of the Snaigė AB Management Board 
Konstantin Kovalchuk  Member of the Snaigė AB Management Board
Igor Zentsov  Member of the Snaigė AB Management Board
Anna Korneeva  Member of the Snaigė AB Management Board
The Company’s manager
Mindaugas Sologubas,   Snaigė AB Managing Director 

Information for shareholders

The Snaigė AB ordinary registered shares have been listed on the AB Nasdaq Vilnius stock exchange Secondary List since 1 June 2009.

The Company’s authorised capital is EUR 10,301,822.70
Nominal value of one registered ordinary share is EUR 0.17

Security information:

ISIN: LT0000109274
Ticker: SNG1L
List/segment: BALTIC SECONDARY LIST
Issuer: Snaigė (SNG)
Nominal value: EUR 0.17
Total number of securities: 39,622,395
Number of listed securities: 39,622,395
Listing date: 14 April 1998

The Company’s largest shareholder –is Sekenora Holdings Limited, with a 91.1 per cent ownership interest. This is the only shareholder with 5 per cent or more of the Company’s shares and votes. Other shareholders hold 8.9 per cent of the shares.
At the last General Meeting of Shareholders held on 30 April 2020, the total number of Snaigė AB shareholders was:

SHARE TRADING

Information about the trade in Snaigė AB shares (ticker symbol – SNG) on the
Nasdaq Vilnius stock exchange is presented here.

MEETINGS

Decisions of the General Meeting of Shareholders adopted on the matters of competence of the General Meeting of Shareholders provided for in the Company’s Articles of Association are binding on the shareholders, the Management Board, the Company’s manager, and the other employees of the Company.

Shareholders who were shareholders of the Company at the end of the accounting day of the General Meeting of Shareholders have the right to participate in the General Meeting of Shareholders.

A person with voting rights who is attending a General Meeting of Shareholders must present an identity document. A person who is not a shareholder must present, in addition to an identity document, a document confirming the right to vote at the General Meeting of Shareholders.

The Republic of Lithuania’s Law on Companies stipulates that the Annual General Meeting of Shareholders must be held every year, within four months of the end of the previous financial year.

Shareholder meeting decisions:

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

ADDITIONAL INFORMATION

No relevant information

FINANCIAL INFORMATION AND DOCUMENTS

Material events

Material events 2020

2020 08 20
The amended due to the authorized capital and nominal value of share Articles of Association of AB “Snaigė” is registered in the Register of Legal Entities

Following the instructions of decision No. 241-19 dated 29 January 2018 on imposition of certain measures with respect to AB Snaigė, adopted of the Bank of Lithuania, on 19 August 2020 the amended Articles of Association of AB “Snaigė” (further – Company) was registered in the Register of Legal Entities. The authorized capital was reduced by EUR 3 566 015,55 by transferring this sum to revaluation reserve.

After this change the authorized capital of the Company is EUR 6 735 807,15 (six million seven hundred thirty five thousand eight hundred seven euro and 15 eurocents). The nominal value of one share is EUR 0,17. The number of shares remained unchanged and is 39 622 395 pcs.

This change of authorized capital does not affect the Company’s financial results or solvency.

Attached: Articles of Association of AB “Snaigė” registered in the Register of Legal Entities on 19 August 2020.

General director Mindaugas Sologubas

Phone +370 315 56206

2020 07 07

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2020 m. liepos 7 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas.
Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.
Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimas:
Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;
Akcininkų priimtas sprendimas:
„Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas
sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo
EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų
nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar
didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos
banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB
„Snaigė“. Taip pat buvo nuspręsta sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti
į Bendrovės perkainojimo rezervą.
Taip pat atsižvelgiant į tai, kad notaras atsisakė atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m. spalio 1 d. neeilinio
akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu, t.y. patvirtinti AB “Snaigė” pakeistus steigimo dokumentus (įstatus)
dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Bendrovė dėl notaro atsisakymo padavė skundą teismui ir teismui tenkinus Bendrovės
skundą, 2020 m. gegužės 15 d., įsiteisėjo nutartis, įpareigojanti notarą atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m.
spalio 1 d. Bendrovės akcininkų sprendimų įgyvendinimu.
Atsižvelgiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu įstatinis kapitalas yra
10 301 822,70 EUR, o nominali 1 akcijos vertė 0,26 EUR., t.y. neatitinka 2018 m. spalio 1d. akcininkų sprendime
nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio;
Atsižvelgiant ir į tai, kad iki šio (2020-07-07) sprendimo priėmimo Bendrovė neatliko jokių veiksmų  ir Bendrovės
akcininkai nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu ir atitinkamos sumos
pervedimu į Bendrovės perkainojimo rezervą pagal Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29
sprendimą Nr. 241-19, t.y. nėra jokių teisinių kliūčių Bendrovės akcininkų 2018 m. spalio 1 d. sprendimo dėl įstatinio
kapitalo mažinimo pakeitimui, 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą tuo pačiu
klausimu.
Sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo išdėstyti taip:
Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. nuo
EUR 10 301 822,70 iki EUR 6 735 807,15, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų
nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,26 iki EUR 0,17 tam, kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo metu ar
didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainojimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos
banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB
„Snaigė“.
Patvirtinti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti
Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni
šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai“.
ir
„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du
tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,17 euro (septyniolika šimtųjų
euro)“.
Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55 pervesti į Bendrovės perkainojimo
rezervą.
Pavesti bendrovės gen. direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“
įstatus.“
Šis įstatinio kapitalo pokytis neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.
Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

AB Snaigė akcininkų patvirtinta istatų redakcija
2020-07-07m. VAS balsavimo rezultatai

2020 06 12
Šaukiamas neeilinis visuotinis AB “Snaigė” akcininkų susirinkimas
2020 m. liepos 7 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. birželio 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

1 darbotvarkės klausimas: Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;

 

Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai,  kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2020 m. birželio 22 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. liepos 3 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:

– pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma.
Susirinkimo sprendimų projektai ir bendrojo balsavimo biuletenio forma pridedama.

 

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Sprendimų projektas

Balsavimo biuletenis

Bendras bendroves akciju ir balsu skaicius susirinkimo susaukimo dienai

2020 06 02

Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria tenkintas AB „Snaigė“ skundas dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ (toliau Bendrovė) skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei
mokumo. Siekiant įgyvendinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, Bendrovė artimiausiu metu kreipsis į valdybą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o valdybai priėmus sprendimą dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, apie tai paskelbs atskiru pranešimu. Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

2020 05 29

AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2020 metų I ketvirtį pasiekė 5,3 mln.
EUR apyvartą, t.y. 22 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės neaudituotas
konsoliduotas nuostolis sumažėjo 146 tūkst. EUR.
Bendrovė uždirbo 174 tūkst. EUR neaudituotos konsoliduotos EBITDA, t.y. 5 kartus daugiau
nei praeitais metais per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, pasaulinės pandemijos
neigiama įtaka pirmo ketvirčio rezultatms jaučiama, tačiau nėra dramatiška.
„Mums, kaip ir daugumai kitų gamintojų, dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti
įvestų apribojimų įtaka labiau bus jaučiama antrąjį šių metų ketvirtį, kai bendrovės gamykla
buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose.“- teigė M.
Sologubas.
AB „Snaigė“ konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 2020 m. pirmą
ketvirtį (neaudituotos).

AB SNAIGĖ pradėjo profesionalios šaldymo įrangos gamybą. Plačiau
2020-05-08
AB SNAIGĖ pradėjo profesionalios šaldymo įrangos gamybą išsamiau

2020-04-30
AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiau

Balsavimo rezultatai

2020-04-27
AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui išsamiau
Konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus išsamiau
AB „Snaigė“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Sprendimų projektai
Bendrojo balsavimo biuletenio forma

2020-04-02
Dėl teismo sprendimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Bendrovės skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

2020-03-17
Dėl koronaviruso (COVID-19) poveikio AB „Snaigė“ veiklai
AB “Snaigė“ reaguodama į susidariusią šalyje padėtį, ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų priemonių apsaugojančių bendrovės darbuotojus, klientus bei partnerius. Didžioji dalis administracijos darbuotojų dirba namuose nuotoliniu būdu. Bendrovė pajėgi įvykdyti pateiktus užsakymus, tačiau kol kas didesnis iššūkis yra produkcijos eksportas, kuris bendrovės portfelyje sudaro daugiau nei 90 procentų. Sutrikus transporto judėjimui tarp Europos valstybių, susidarius milžiniškoms spūstims šalių pasieniuose bei esant šiomis sąlygomis veikiančių vežėjų trūkumui, produkciją išvežti tapo ypač sunku. Dėl tos pačios priežasties vėluoja kai kurių žaliavų tiekimas.
Kol kas įvertinti kiek tai įtakos bendrovės metinius rezultatus nėra galimybės, tačiau akivaizdu kad poveikis bus neigiamas. Bendrovė atskiru pranešimu informuos rinkos dalyvius dėl pasikeitusių sąlygų ir aplinkybių.

2020-01-06
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą
2020 m sausio 3 d. AB „Snaigė“ gavo savo akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimą apie balsavimo teisių paketo įgijimą.

Priedas: SEKENORA HOLDINGS LIMITED pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą

Material events 2019

2019-09-24
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai išsamiai čia
AB „Snaigė” įstatai atsisiųsti

2019-09-11
AB SNAIGĖ vadovų kaita
AB „Snaigė“ valdyba paskyrė bendrovės finansų direktorių Mindaugą Sologubą naujuoju bendrovės generaliniu direktoriumi. M. Sologubas šias pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 21 d.
Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai dabartinis generalinis direktorius Gediminas Čeika nusprendė priimti naujus iššūkius, o jo pasitraukimą patvirtino valdyba.
G. Čeika AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus pareigas ėjo beveik 12 metų. Jo vadovaujama bendrovė sėkmingai įveikė 2008 metų krizę, Ukrainos – vienos pelningiausių rinkų, dalinį praradimą, žaliavų kainų augimą, kitas šaldymo įrangos industrijos perturbacijas bei išlaikydamas įmonę konkurencingą bei patrauklią vartotojams ir klientams. AB „Snaigė“ ne kart įvertinta kaip inovatyviausia Lietuvos įmonė, didžiausia eksportuotoja, daugkartinė Lietuvos metų gaminio aukso medalio laimėtoja. Pats Gediminas Čeika buvo nominuotas vienas geriausių Lietuvos vadovų.
Mindaugas Sologubas AB „Snaigė“ užėmė finansų direktoriaus pareigas nuo 2014 m. Prieš tai vadovavo Ukrainos įmonei „Ligris“

2019-08-26
AB „SNAIGĖ“ – ženklus EBITDA augimas išsamiai čia

2019-08-14
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
– Balsavimo rezultatai atsisiųsti
– AB Snaigė Įstatai atsisiųsti

2019-08-02
Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai
2019 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB “Snaigė” įstatai su pakeitimais. Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti 2019 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, t.y. papildyta įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo.

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-07-23
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2019 m. rugpjūčio 14 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. rugpjūčio 7 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo.
2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

Informacija susijusi su 1 darbotvarkės klausimu:
Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas: pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p. (vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai ir tokiu būdu būtų atkurtas nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžio santykis (LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.). Pagal Bendrovės 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų duomenis Bendrovėje susidariusi padėtis dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžių santykio, nustatyta LR Akcinių bendrovių 38 str. 3 d.
Numatomas įstatinio kapitalo mažinimo būdas – mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę (žr. pridedamus sprendimų projektus).
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2019 m. liepos 30 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu snaige@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. rugpjūčio 13 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu snaige@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

– bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti;
– sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti;
– bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti.

Papildoma informacija teikiama tel. (8-315) 56206.

2019-06-06
Informacija apie AB „Snaigė“ valdybos pirmininko išrinkimą
AB „Snaigė“ valdyba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu valdybos pirmininku išrinko Aleksey Kovalchuk.

2019-05-31
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai – pelningesni
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2019 metų I ketvirtį pasiekė 6,7 mln. EUR apyvartą, t.y. 12 proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos, bendrovės pelningumas padidėjo 1,5 karto. Tai turėjo įtakos ir neaudituotai konsoliduotai EBTDA, kuri nors ir neigiama (-92 tūkst. EUR), tačiau ženkliai geresnė palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo gautas (291 tūkst. EUR nuostolis).
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo ketvirčio bendrovės rezultatai parodo, kad bendrovės pelningumas pamažu grįžta į įprastas vėžes.
„Išgyvenome kainų žirkles, susidariusias tarp 2017-2018 metais didėjusių žaliavų kainų bei neaugusių produkcijos pardavimo kainų, todėl I ketvirtį santykinai padidėjęs pelningumas nuteikia optimistiškai “ – teigė G. Čeika. „Šiais metais ir toliau skatinsime pelningus pardavimus, optimizuosime gamybą, didinsim darbo našumą. Tačiau svarbiausias bendrovės 2019 m projektas – produktų portfelio diversifikavimas bei naujos produktų linijos paruošimas serijinei gamybai.“

2019-05-15
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiai čia
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
AB Snaigė Įstatų 6.3 punkto redakcija atsisiųsti

2019-04-30
AB „Snaigė“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 m. balandžio 30 d. neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2019 m. gegužės 15 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas išsamiai čia
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti
AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 atsisiųsti

2019-04-29
AB “Snaigė” informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 30 d
Konsoliduotos ir atskiros 2018 metų finansinės ataskaitos atsisiųsti
2018 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) paskirstymas atsisiųsti

2019-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiai čia

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti

2019-02-28
AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes išsamiai čia

2019-03-07
Informacija dėl 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų išsamiai čia
2019-03-14
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“ valdybos nario pareigų
2019 m. kovo 14 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos nario Mikhail Stukalo pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“valdybos nario pareigų, kuriame nurodyta atsistatydinimo data 2019 m. kovo 12 d.

2019-04-03
Informacija dėl AB „Snaigė“ skundo Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus.
2019 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė sustabdyti civilinės bylos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Snaigė“ skundą dėl notarinių veiksmų nagrinėjimą, iki bus priimtas teismo sprendimas administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas AB „Snaigė“ skundas dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo.

Material Events 2018

27/11/2018

Snaigė AB manages the consequences of the increase in raw material prices download 

09/11/2018

Snaigė AB appeals the judgment of the court.
On 8 October 2018, the Vilnius Regional Administrative Court dismissed the appeal filed by Snaigė AB (hereinafter referred to as the Company) regarding the partial annulment of Decision No. 241-19 of 29 January 2018 of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service “On imposing the means of enforcement on Snaigė AB”. The Company’s management has examined the judgment dismissing the Company’s appeal and believes that the judgment is unfounded, so it has appealed it to the Supreme Administrative Court of Lithuania.

09/10/2018

Regarding the judgment of the court

The Vilnius Regional Administrative Court has dismissed the appeal filed by Snaigė AB (hereinafter referred to as the Company) regarding the partial annulment of Decision No. 241-19 of 29 January 2018 of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service “On imposing the means of enforcement on Snaigė AB”.
The Company’s management is examining the judgment and evaluating the possibility of appealing it.

04/10/2018

Company information on a related party transaction
The Company has entered into a transaction with a related party.

Transaction date – 25 September 2018.
Related party – member of the Company’s Management Board, Konstantin Kovalchuk, correspondence address: Pramonės g. 6, Alytus, Lithuania.
Transaction value – EUR 10,683,378.62 (ten million six hundred eighty-three thousand three hundred seventy-eight euros and 62 cents; the Claim).
The transaction was concluded regarding a transfer of the claim rights to the Hymana Holdings Limited debt, arising from the assignment of a claim agreement signed between the Company and Hymana Holdings Limited on 24 November 2015, to Konstantin Kovalchuk (the Assignee). The Claim rights will be transferred in parts, and the transfer will only take place for the part that the Assignee has made a payment for, and only after this money has been credited to the Company’s bank account. Under no circumstances will the Assignee be deemed to have acquired the claim rights to the entire Claim, if the amount paid by the Assignee and credited to the Company’s bank account is less than the total amount of the Claim. The Company has the right to terminate the agreement unilaterally at any time, if the Assignee fails to make any of the payments. The last payment must be made to the Company by 1 October 2020.
If these conditions are met, the transaction will benefit the Company because:
– it is likely that the Company will recover the funds that Hymana Holdings Limited was overdue in paying to the Company, and which the Company will be able to invest in the development of new products and projects.
– the Company is not incurring any additional expenses;
– if only part of the transaction takes place or if it is cancelled/terminated at any stage, the position of the Company in the context of this transaction will be no worse than it would have been in the absence of the transaction.
The Audit Committee has assessed the conclusion of the agreement with Konstantin Kovalchuk, and on 24 September 2018 the Company’s Management Board approved conclusion of the agreement with Konstantin Kovalchuk.
For additional information, please contact the Company.

01/10/2018

Company information regarding equity download notice

01/10/2018

Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders download report
– Voting results download
– Snaigė AB Articles of Association download

31/08/2018

Snaigė AB Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 1 October 2018 download notice

– the total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– general voting ballot form download
– draft decisions of the Meeting attached download
– Snaigė AB Articles of Association download

31/08/2018

Snaigė AB profits cut by increased raw material prices download

31/05/2018

Snaigė AB profits cut by increased raw material prices download

30/04/2018

Decisions of the Snaigė AB Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2018 download
Voting results download

27/04/2018

Snaigė AB information for the Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2019 download

20/04/2018

Adjustment to Snaigė AB’s annual results

In accordance with the accounting standards, and pursuant to Decision No. 241-19 of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service, Snaigė AB has adjusted its 2017 financial results by reclassifying
loans granted to the group companies in the amount of EUR 12.2 million and the accrued interest as doubtful debts.  The Company had mentioned the possibility of such a decision in its interim annual reports.
According to the Snaigė AB Managing Director, Gediminas Čeika, this reclassification of debt has worsened the Company’s financial results, but this does not mean that the debt is being written off or will not be required to be repaid.   In addition, the group companies that received the loans have not breached the contract terms, and the loan repayment deadlines have not yet expired.
No other significant adjustments were made to the operating results. The Company’s audited reports will be released next week.

19/04/2018

Agenda supplemented for the Snaigė AB Annual General Meeting of Shareholders download notice
– the total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– general voting ballot form download
GENERAL BALLOT PAPER FOR VOTING IN WRITING at the 30 April 2018 Snaigė AB Annual General Meeting of Shareholders download
– draft decisions of the Meeting attached download

13/04/2018

Member of the Snaigė AB Management Board resigns
On 13 April 2018, Snaigė AB received a notification from a member of the Management Board, Nataliia Sukhanova, dated 12 April 2018 regarding her resignation from the Snaigė AB Management Board as of 26 April 2018.

06/04/2018

Snaigė AB Annual General Meeting of Shareholders convened on 30 April 2018 download notice

– the total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– general voting ballot form download
– draft decisions of the Meeting attached download

12/03/2018

Notification regarding a resignation from the Snaigė AB Management Board retracted On 11 March 2018, Snaigė AB received a notification from a member of the Management Board, Nataliia Sukhanova, dated 9 March 2018 regarding the retraction of her resignation from the Snaigė AB Management Board as of 12 March 2018. Ms Sukhanova will remain a member of the Snaigė AB Management Board.

28/02/2018

Snaigė AB profits cut by increased raw material prices download notice

28/02/2018

Snaigė AB to appeal the decision of the Bank of Lithuania download notice

27/02/2018

Member of the Snaigė AB Management Board resigns
On 27 February 2018, Snaigė AB received a notification from a member of the Management Board, Nataliia Sukhanova, dated 26 February 2018 regarding her resignation from the Snaigė AB Management Board as of 12 March 2018.

15/02/2018

Decisions of the repeated Extraordinary General Meeting of Shareholders download report
Voting results download

05/02/2018

Opinion of the Company’s management on the decision of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service download notice

01/02/2018

Regarding the decision of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service download notice
Excerpt of Point 3 of the operative part of Decision No. 241-19 of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service download

31/01/2018

The Snaigė AB Extraordinary General Meeting of Shareholders did not take place. The Snaigė AB Extraordinary General Meeting of Shareholders will repeatedly be convened on 15 February 2018 download notice
– the total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– general voting ballot form download
– draft decisions of the Meeting attached download

</h2></h2>

09/01/2018

Snaigė AB Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 31 January 2018 download notice

– the total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– general voting ballot form download
– draft decisions of the Meeting attached download

Material Events 2017

30/08/2017
Snaigė AB 2017 12-month consolidated interim financial results.
Download details

10/11/2017
Notification of the acquisition/disposal of voting rights
Snaigė AB has received a notification of the disposal of the voting rights held by Bevorano Holdings Limited in the Company, and the acquisition of voting rights by Sekenora Holdings Limited (date of disposal/acquisition of voting rights – 6 November 2017).
Notification of the acquisition of voting rights
Notification of the disposal of voting rights

26/10/2017
Notification of the acquisition/disposal of voting rights
Snaigė AB has received a notification of the disposal of the voting rights held by Bevorano Holdings Limited in the Company, and the acquisition of voting rights by Sekenora Holdings Limited (date of disposal/acquisition of voting rights – 23/10/2017).
Notification of the acquisition of voting rights
Notification of the disposal of voting rights

13/09/2017
Notification of the acquisition/disposal of voting rights
Snaigė AB has received a notification of the disposal of the voting rights held by Bevorano Holdings Limited in the Company, and the acquisition of voting rights by Sekenora Holdings Limited (date of disposal/acquisition of voting rights – 01/09/2017).
Notification of the acquisition of voting rights
Notification of the disposal of voting rights

30/08/2017
Snaigė AB 2017 six-month unaudited consolidated financial results
Snaigė AB’s consolidated unaudited income in the first half of this year was EUR 18.9 million (according to the unaudited consolidated data), which is 0.5 per cent less than that during the same period of last year. “Even though the Company’s operating results were worse than last year, due to rising raw material prices, the sales revenue was maintained. It’s nice to see sales continuing to grow in the markets where Snaigė AB sells under its own brand,” stated Gediminas Čeika. “We’re especially pleased with the recovering sales in Ukraine. Compared to the same period last year, the sales revenue in this country increased by as much as 60 per cent in the first half of 2017.” France, Germany, Ukraine, Poland and the Czech Republic are still the Company’s largest markets. According to the unaudited consolidated data, the Company recorded EUR 1 million in EBITDA and EUR 179,000 in pre-tax losses, in the first half of this year.

23/08/2017
Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders download
Annex 1. Terms of purchase for own shares download
Annex 2. Procedure for payment of remuneration for Management Board member activities download
Annex 3. Agreement on Management Board member activities download

16/08/2017
Revised notifications (eight parts) of the acquisition/disposal of voting rights
Snaigė AB has received a notification of the disposal of the voting rights held by UAB Vaidana in the Company, and the acquisition of voting rights by Bevorano Holdings Limited (date of disposal/acquisition of the voting rights – 23 June 2017).

11/08/2017
Agenda supplemented with Items 4 and 5, at the proposal of the shareholders. and proposed draft decisions to these items download
Draft decisions of the Meeting download
Total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
General voting ballot form download

01/08/2017
Extraordinary General Meeting of Shareholders convened Download details
Total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
General voting ballot form download
Draft decisions of the Meeting download

24/06/2017
Notification of the acquisition or disposal of voting rights Download details
Notification of the acquisition of voting rights
Notification of the disposal of voting rights

31/05/2017
Snaigė AB 2017 three-month consolidated interim financial statements
In the first quarter of this year, Snaigė AB recorded EUR 452,000 in EBITDA (according to the unaudited consolidated data), i.e. 3 per cent more than during the same period last year.
The Company’s unaudited unconsolidated sales exceeded EUR 7 million and were slightly higher than during the same period last year. According to Snaigė AB Managing Director, Gediminas Čeika, the first quarter of the year was traditionally slow – these months are considered “off-season” in the household refrigeration equipment business.
Mr Čeika feels that this year will be full of challenges: “Many raw material suppliers already announced rising prices for raw materials and supplies last year. This will inevitably affect our business as well. Competition will only intensify, since not all manufacturers are planning on raising their prices. However, we are also ready to be active in all our markets, and especially those where we sell our products under the Snaigė brand.”
2017 three-month consolidated interim financial statements download

03/05/2017
2016 dividend payment procedure
Snaigė AB, Pramonės g. 6, Alytus, Lithuania.
The Annual General Meeting of Shareholders of Snaigė AB ( Company code: 249664610, office address: Pramonės g. 6, Alytus, Lithuania), held on 25 April 2017, made the decision to distribute the Company’s 2016 profit and allocate dividends amounting to EUR 0.024 (before taxes) per share.
Dividends will be paid to the shareholders who, at the end of the tenth working day following the decision of the General Meeting of Shareholders to pay dividends, i.e. 10 May 10 2017, are Snaigė AB shareholders.
The dividends will be paid from 11 May 2017.
The dividends will be paid according to the following procedure:
For shareholders whose securities accounting is handled by financial brokerage firms or divisions of credit institutions providing securities accounting services, the Company will transfer the dividends, after deducting the personal income tax or corporate income tax in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, to the financial brokerage firm or credit institution division, which will then transfer them to the account specified by the shareholder.
For other shareholders, the Company will pay the dividends upon request, transferring them to the personal bank account specified by the shareholder in the request. You can submit your request in writing to: Snaigė AB, Pramonės g. 6, Alytus, Lithuania, or by e-mail to: akcininkams@snaige.lt.
Tax on dividends:
Dividends paid to natural person residents of the Republic of Lithuania and natural person residents of foreign countries are subject to 15 per cent personal income tax, and are paid after deducting the income tax payable to the state.
Dividends paid to legal entity residents of the Republic of Lithuania and legal entity residents of foreign countries are taxed in accordance with the procedure established by the legislation in force in the Republic of Lithuania.
Information is provided by Snaigė AB, Tel.: +370 5 2113589.

26/04/2017
Decisions of the General Meeting of Shareholders
The Snaigė AB Annual General Meeting of Shareholders was held on 25 April 2017.
1. AGENDA ITEM: Snaigė AB consolidated annual report on the Company’s activities in 2016.
The Snaigė AB consolidated annual report on the Company’s activities in 2016 was heard at the meeting.
2. AGENDA ITEM: Auditor’s report on the Company’s 2016 financial statements.
The auditor’s report on the Company’s 2016 financial statements was heard at the meeting.
3. AGENDA ITEM: Approval of the Company’s 2016 complete set of financial statements.
DECISION: The Company’s 2016 complete set of financial statements was approved.
4. AGENDA ITEM: Approval of the Snaigė AB 2016 distribution of profits and losses.
DECISION: The Snaigė AB 2016 distribution of profits and losses was approved:

Retained earnings at the end of the previous financial year (EUR 3,332,035)
Net profit/loss for the financial year EUR 1,088,023
Profit/loss for the financial year not recognised in the income statement EUR 125,661
Reduction of authorised capital to cover losses EUR 3,169,792
Transfers from reserves EUR 885,477
for social and cultural needs EUR 0
for investments EUR 0
Transfers from the reserve provided by law EUR 885,477
Transfers from share premium to cover losses EUR 0
Shareholder contributions to cover losses EUR 0
Distributable profits EUR 1,936,918
Share of profit allocated to the reserves provided by law EUR 946,161
Share of profit allocated to other reserves EUR 0
for support and charity EUR 0
for social and cultural needs EUR 0
Share of profits allocated for the payment of dividends EUR 950,937.48*
Share of profits allocated for bonuses EUR 0
Share of profits allocated to profit sharing EUR 0
Other: 0
share of profits allocated to the reserve for the purchase of the company’s own shares EUR 30,000
share of profits allocated to the reserve for investments EUR 0
Retained earnings at the end of the financial year EUR 9,819.52
*For 2016, dividends are allocated to 39,622,395 shares, i.e. EUR 0.024 per share (before tax)
5. AGENDA ITEM: Election of members of the Management Board.
DECISION: Natalia Tsvetkova and Nataliia Sukhanova were elected as members of the Management Board, to fill the vacant positions on the Management Board until the end of the term of office of the current Management Board.
The Company’s Managing Director was authorised (with the right to delegate) to perform all necessary actions, and to sign and submit documents related to the submission of changed data to the Register of Legal Entities.
6. AGENDA ITEM: Election of an audit firm for performing the financial statement audit and establishment of the terms of payment for audit services.
DECISION: KPMG Baltics UAB was selected as the audit firm for performing the upcoming 2017 financial statement audit.
The Company’s Managing Director was authorised, with the right to delegate, to sign the agreement with the audit firm, setting out the terms of payment for audit services and other conditions therein.

Voting results download

04/04/2017
Regarding the change of the date of the Annual General Meeting of Shareholders. Download details
Total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
General voting ballot form download
Draft decisions of the Meeting download

22/03/2017
Information on the resignation of a member of the Management Board. A member of the Snaigė AB Management Board, Vladislav Sviblov, has submitted a notification regarding his resignation from the Management Board as of 4 April 2017.

14/02/2017
Extraordinary General Meeting of Shareholders convened
The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting) of Snaigė AB, office address: Pramonės g. 6, Alytus, Company code: 249664610 (hereinafter referred to as the Company) is being convened on 5 April 2017.
The Meeting will be held at the Snaigė AB office at: Kareivių g. 6 (5th floor), Vilnius.
The Meeting will begin at 10:00 (registration will begin at 9:45).
The accounting day for the Meeting is 29 March 2017 (only persons who are shareholders of the Company at the end of the accounting day of the General Meeting of Shareholders, or their authorised representatives, or persons with whom a shareholder has concluded an agreement on the transfer of voting rights, have the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders).
Rights accounting day – 20 April 2017.
The Meeting is being initiated and convened by the Company’s Management Board.
Agenda of the Meeting:
Agenda Item 1: Snaigė AB consolidated annual report on the Company’s activities in 2016;
Agenda Item 2: Auditor’s report on the Company’s 2016 financial statements;
Agenda item 3: Approval of the Company’s 2016 complete set of financial statements;
Agenda Item 4: Approval of the Snaigė AB 2016 distribution of profits and losses;
Agenda Item 5: Election of member(s) of the Management Board;
Agenda Item 6: Election of an audit firm for performing the financial statement audit and establishment of the terms of payment for the audit services;
The Company is not providing an opportunity to attend and vote at the Meeting by electronic means of communication.
The draft decisions on the Meeting agenda items, the documents that will be submitted to the General Meeting of Shareholders, and information related to the exercising of shareholder rights are posted on the Company’s website, www.snaige.lt, in the “For Investors” section. This information will be also available to shareholders at the Company’s head office (Pramonės g. 6, Alytus) on working days from 9:00 to 16:00 (Fridays to 14:00). For information, please call: +370 315 56206, +370 5 2361970.
Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of the total votes may propose supplementing the Meeting agenda by submitting a draft decision of the General Meeting of Shareholders with each additional item proposed or, if no decision is required, an explanation. Proposals to supplement the agenda must be submitted in writing or by e-mail. Written proposals must be delivered to the Company on working days, or sent by registered mail to: Snaigė AB, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. E-mail proposals are submitted by sending them to vilniaus.biuras@snaige.lt. Proposals to supplement the agenda with additional items can be submitted until 16:00 on 20 March 2017. If the Meeting agenda is supplemented, the Company will announce the additions no later than 10 days before the Meeting, in the same way it announced convocation of the Meeting.
Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of the total votes may propose new draft decisions on the items that are already or will be included in the Meeting agenda, and audit firms for performing the financial statement audit. Proposals may be submitted in writing or by e-mail. Written proposals can be delivered to the Company on working days by 14:00 on 4 April 2017, or sent by registered mail to: Snaigė AB, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. During the Meeting, proposals may be submitted in writing to the Meeting Chairperson after the aforesaid announces the Meeting agenda, but before the Meeting begins discussing the agenda items. E-mail proposals are submitted by sending them to: vilniaus.biuras@snaige.lt. Proposals received at this e-mail address by 14:00 on 4 April 2017 will be discussed at the Meeting.
Shareholders have the right to submit questions to the Company in advance, related to the items on the Meeting agenda. Shareholders may e-mail questions to vilniaus.biuras@snaige.lt at least three working days before the Meeting. The Company will respond to the questions submitted by e-mail prior to the Meeting, except for questions related to the Company’s trade secrets and confidential information.
When registering to attend the Meeting, shareholders or their authorised persons must present an identity document. Shareholder representatives must also present duly certified authorisation. Authorisations issued by a natural person must be notarised. Authorisations issued in a foreign state must be translated into Lithuanian, and legalised according to the procedure established by law. A representative may be authorised by more than one shareholder and may vote differently, in accordance with the instructions given by each shareholder. Before voting at a General Meeting of Shareholders, the shareholders holding shares of the Company acquired in their own name but in the interests of other persons must disclose to the Company the identity of the final client, the number of shares being voted with, and the content of the voting instructions given to them or other explanation on the participation and voting at the General Meeting of Shareholders agreed with the client.
A shareholder can electronically authorise another natural or legal person to attend and vote at the Meeting on behalf of the shareholder. An electronic authorisation does not need to be notarised. The shareholder must verify the electronic authorisation with an electronic signature, created by a secure signature creation device and based on a qualified certificate valid in the Republic of Lithuania. The shareholder must notify the Company about the electronic authorisation by e-mail to: vilniaus.biuras@snaige.lt by 14:00 on the last working day before the Meeting. The authorisation and notification must be submitted in writing. The authorisation and the notification to the Company must be signed with an electronic signature – but not the letter sent by e-mail. When submitting the notification to the Company, the shareholder must specify the web address where software to verify the shareholder’s electronic signature can be downloaded free of charge.
Shareholders or their representatives may vote in writing in advance, by completing the general voting ballot. The general voting ballot form is available on the Company’s website, www.snaige.lt, in the “For Investors” section. If the shareholder requests in writing, the Company will send the general voting ballot by registered mail, or deliver it by hand against its receipt, at least 10 days before the Meeting. The shareholder, or the representative thereof, must sign the completed general voting ballot. If the general voting ballot is signed by a person authorised by the shareholder, it must be accompanied by a document confirming the right to vote. The completed general voting ballot and accompanying documents (if necessary) must be delivered to the Company, or sent by registered mail to: Snaigė AB, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Duly completed ballot papers received before the Meeting will be considered valid.
Information and documents available on the Company’s website, www.snaige.lt, in the “For Investors” section:
– notice to convene the Meeting;
– total number of shares of the Company and the number of voting shares on the day the Meeting is convened download
– draft decisions on agenda items (in the general voting ballot) and other documents that will be submitted to the Meeting;
– general voting ballot form download
Additional information about the material event is provided by telephone: +370 5 2361970.
Draft decisions of the Meeting attached download

28/02/2017
Snaigė AB profits up, but turnover down in 2016.
Download details

09/02/2017
Regarding the decision of the Bank of Lithuania’s Supervision Service and the Company’s position
Snaigė AB (hereinafter referred to as the Company) has received Decision No. 241‑15 of 30 January 2017 of the Director of the Bank of Lithuania’s Supervision Service “On imposing the means of enforcement on Snaigė AB”. Pursuant to the aforesaid decision, we are publishing and disclosing the information specified in Point 3 of the operative part of the decision in the attachment to this notification.
Attached: Excerpt of Point 3 of the operative part of Decision No. 241-15 of the Bank of Lithuania’s Supervision Service and Snaigė AB information download

Material Events 2016

20/12/2016
Snaigė AB Articles of Association registered more

10/11/2016
The Snaigė AB Articles of Association have been registered. The Snaigė AB Articles of Association approved by the shareholders during the 2 November 2016 Extraordinary General Meeting of Shareholders were registered in the Register of Legal Entities on 10 November 2016.

31/10/2016
Snaigė AB records EUR 3.6 million in EBITDA over nine months more
2016 nine-month consolidated interim financial statements

31/08/2016
Snaigė AB records EUR 1.99 million in EBITDA in the first half of this year more

27/05/2016
Snaigė AB 2016 three-month unaudited financial results more
2016 three-month consolidated interim financial statements download

01/02/2016
Growth in both profit and EBITDA at Snaigė AB in 2015 more

11/01/2016
Snaigė AB to compile and publish interim information
In accordance with the requirement of Article 24(1) of the Republic of Lithuania’s Law on Securities, Snaigė AB will be compiling consolidated interim information and publishing it according to the procedure established by law.

Contact details for investors

Snaigė AB
Pramonės g. 6
LT-62175 Alytus
Tel.: +370 315 56206
Fax: +370 315 56207
E-mail: snaige@snaige.lt