2006 - esminiai įvykiai
2006.12.12
Dukterinės įmonės įstatinio kapitalo didinimas
Bendrovės valdyba 2006 m. gruodžio 8 d. įvykusiame posėdyje, priėmė sprendimą įsigyti dukterinės bendrovės UAB „ALMECHA” 1 345 785 paprastąsias vardines 1 lito (0,29 EUR) nominalios vertės akcijas, apmokant nepiniginiu turtiniu įnašu 1 345 785 Lt arba 389 766 EUR.
 
2006.12.12
Verslo klasės šaldytuvas „Snaigė” tapo „Metų gaminiu”
Vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė” šaldytuvas-vitrina CD480 įvertintas aukso medaliu Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys – 2006”. Tai jau šeštasis AB „Snaigė” gaminys, gavęs aukštą įvertinimą „Lietuvos metų gaminio” konkurse.
Naujasis didelės talpos (480 l) AB „Snaigė” šaldytuvas-vitrina CD480 yra skirtas gėrimų laikymui bei eksponavimui prekybos centruose, parduotuvėse, restoranuose, viešbučiuose bei kavinėse. Jame įdiegta originali šaldymo sistema, naudojanti aplinkai nekenksmingą ir ozono sluoksnio neardantį šaltnešį R600a (gamtinės kilmės izobutano dujos). Šaldytuvas-vitrina CD480 atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus. Į šio šaldytuvo kūrimą bei gamybą buvo investuota daugiau kaip 3 mln. Lt.
 
2006.11.28
2007 m. sausio 5 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė” akcininkų susirinkimas
2006 m. lapkričio 24 d. AB „Snaigė” valdyba priėmė sprendimą 2007 m. sausio 5 d. 14.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė” akcininkų susirinkimą.
Akcininkų registracijos pradžia 13 val. 30 min., pabaiga 13 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2006 m. gruodžio 28 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
2006.10.30
Steigiama dukterinė bendrovė UAB „ALMECHA”
Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 30 000 Lt (8 689 EUR) ir padalintas į 30 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (0,29 EUR) nominalios vertės akcijų. AB „Snaigė” bus vienintelis steigiamos bendrovės akcininkas. Gamybinę veiklą dukterinė bendrovė pradės nuo 2007 m. sausio 1 d. ir perims dalį verslo, nebūdingo pagrindinei bendrovės veiklai. Bus panaikintas įrangos ir įrengimų konstravimo gamybos ir montažo gamybinis kompleksas „SIGA” ir jo pagrindu įsteigta dukterinė bendrovė UAB „ALMECHA”, perimant gamybai vykdyti reikalingą ilgalaikį kilnojamąjį turtą bei darbuotojus, išlaikant jų darbo ir socialinių garantijų tęstinumą.
 
2006.10.27
AB „Snaigė” 2006 m. rugsėjo mėnesio ir laukiami 2006 metų veiklos rezultatai
1. Konsoliduoti neaudituoti 2006 m. 9 mėn. veiklos rezultatai:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos 251,6 mln. Lt (72,9 mln. EUR)
Pelnas iki mokesčių 3,1 mln. Lt (0,9 mln. EUR)
Grynasis pelnas 0,8 mln. Lt (0,24 mln. EUR)
EBITDA 21,0 mln. Lt (6,1 mln. EUR).
2. Konsoliduoti laukiami 2006 m. veiklos rezultatai
Dėl ypač didelės vietinių, gerai žinomų prekės ženklų konkurencijos ir specifinių Rusijos rinkos sąlygų nepasiteisino pradinė prekybos ir rinkodaros strategija, todėl užsibrėžtas 2006 metais finansinis tikslas nebus pasiektas. Atsižvelgiant į tai, patikslinama 2006 metų konsoliduoto rezultato prognozė:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos 351 mln. Lt (102 mln. EUR)
Pelnas prieš mokesčius 4 mln. Lt (1,2 mln. EUR)
EBITDA 28 mln. Lt (8,1 mln. EUR)
AB „Snaigė” numato atidėjimus gautinoms sumoms už Rusijoje parduotą produkciją, tačiau šiuo metu atidėjimų suma negali būti patikimai įvertinta. Dėl šios priežasties šie atidėjimai pripažįstami kaip neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurie balanse nerodomi. Iki finansinių metų pabaigos atidėjimų suma bus žinoma ir apskaityta pagal apskaitos standartus.
 
2006.09.11
AB „Snaigė” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime padidino įstatinį kapitalą beveik 760 tūkst. Lt
AB „Snaigė” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė didinti įstatinį kapitalą 756 960 Lt (219 231 EUR), išleidžiant naują 756 960 vnt. 1 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisiją.
Nuspręsta, kad vienos naujai išleidžiamos paprastosios vardinės bendrovės akcijos įsigijimo vertė yra 13 Lt, o už naujai išleidžiamas bendrovės akcijas turi būti sumokėta pinigais arba nepiniginiu įnašu – 15 % dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest” prekine (įstatinio kapitalo) dalimi – ne vėliau kaip per 30 d. nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo. Taip pat susirinkime buvo nutarta nustatyti 120 d. terminą nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos akcijų pasirašymo sutarčiai su bendrove sudaryti.
Susirinkime buvo atšaukta visiems akcininkams pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamas naujos emisijos akcijas. Įsigyti bendrovės akcijas leista Ždanui Rysevui (įsigyjamų akcijų skaičius – 454 176 po 13 Lt už vnt.) ir Valentinui Rybnikovui (įsigyjamų akcijų skaičius – 302 784 po 13 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją).
Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko Estijos kompanijos „Hansabank” siūlymu į „Snaigės” valdybą išrinktas Marius Binkevičius.
 
2006.09.05
2006 m. rugsėjo 11 d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė” akcininkų susirinkimas
Bendrovės valdybos 2006.08.31 nutarimu siūlomi 2006 m. rugsėjo 11 d. vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais:
1.1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 756 960 Lt arba 219 231 EUR, išleidžiant naują 756 960 vnt., 1 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisiją;
1.2. nustatyti, kad vienos naujai išleidžiamos paprastosios vardinės bendrovės akcijos įsigijimo vertė yra 13 litų;
1.3. nustatyti, kad už naujai išleidžiamas bendrovės akcijas turi būti sumokėta pinigais arba nepiniginiu įnašu – 15 proc. dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekine (įstatinio kapitalo) dalimi – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo;
1.4. nustatyti 120 dienų terminą nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos akcijų pasirašymo sutarčiai su bendrove sudaryti;
1.5. nustatyti, jog, jei per aukščiau nurodytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju pavesti bendrovės generaliniam direktoriui bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui;
1.6. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus bei įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus veiksmus dėl įstatų įregistravimo.
2. Dėl visų akcininkų teisės įsigyti naujos emisijos bendrovės akcijas atšaukimo:
2.1. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų Bendrovės akcijų atšaukimo priežastys:
2.1.1. bendrovės akcijų emisija šiuo metu yra vienintelis galimas būdas įsigyti 15 proc. dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinei (įstatinio kapitalo) daliai;
2.1.2. Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos plėtrai yra reikalingos papildomos investicijos dėl šių priežasčių:
2.1.2.1. Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinės (įstatinio kapitalo) dalies įsigijimas supaprastins ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ valdymą tuo atveju, jeigu bendrovė priims sprendimą plėsti ir vystyti veiklą per nurodytą Rusijos įmonę;
2.1.2.2. prekinės (įstatinio kapitalo) dalies įsigijimas padidins visos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ dalies vertę galimam strateginiam investuotojui;
2.1.2.3. prekinės (įstatinio kapitalo) dalies įsigijimas, ekonominiais skaičiavimais, leis padidinti konsoliduotas AB „Snaigė“ pajamas ir pelną ateityje;
2.1.3. bendrovės akcijas įsigysiantys asmenys yra patikimi;
2.2. Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų kainos pagrindimas:
2.2.1. bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo kaina yra 13 litų už vieną paprastąją 1 lito nominalios vertės vardinę akciją;
2.2.2. bendrovės naujai išleidžiamų akcijų kaina yra lygi ketinamos įsigyti 15 proc. dydžio Rusijos Federacijos ribotosios atsakomybės juridinio asmens „TechPromInvest“ prekinės (įstatinio kapitalo) dalies preliminariai rinkos vertei;
2.3. Asmenys, kuriems bus siūloma įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas ir akcijų skaičius:
2.3.1. Asmuo įsigysiantis bendrovės akcijas – LR pilietis Ždanas Rysevas. Įsigyjamų akcijų skaičius: 454176, po 13 litų už vieną paprastąją vardinę akciją;
2.3.2. Asmuo įsigysiantis bendrovės akcijas – RF pilietis Rybnikov Valentin Valentinovič. Įsigyjamų akcijų skaičius: 302784, po 13 litų už vieną paprastąją vardinę akciją;
2.3.3. Išleidžiamas akcijų skaičius – 756 960 naujai išleidžiamų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 litas.
3. Dėl naujos redakcijos bendrovės įstatų priėmimo:
3.1. sudaryti bendrovės valdybą iš penkių narių;
3.2. pakeisti bendrovės įstatus atsižvelgiant į priimtus sprendimus bei įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus bei atlikti visus reikalingus veiksmus dėl įstatų įregistravimo. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus veiksmus, susijusius su priimtais nutarimais.
4. Dėl valdybos nario rinkimo ryšium su įstatuose padarytu pakeitimu dėl valdybos narių skaičiaus padidinimo iki penkių:
4.1. išrinkti į bendrovės valdybą Marių Binkevičių (akcininko „Hansabank klientai“ siūlymu);
4.2. įgalioti generalinį direktorių pranešti juridinių asmenų registrui apie naujai išrinktą valdybos narį bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
 
2006.05.09
„Snaigė“ gegužės mėnesį pagamino jubiliejinį 10 milijoninį šaldytuvą
Pirmuosius septynis šaldytuvų modelius AB „Snaigė“ sukūrė 1963 metais. 1975 metais jų pagamino pirmąjį milijoną, 1989 metais gaminių skaičius pasiekė 5 mln. vienetų, o 2003 metais – 9 milijonus.
AB „Snaigė“ į naujas technologijas kasmet investuoja apie 15 mln. litų. Nuo 2000 m. į įmonės modernizavimą investuota 58,2 mln. Lt. Apie 60-80 tūkst. Lt kasmet skiriama moksliniams šaldymo sistemų tyrimams bei bandymams. Kiekvienais metais sukuriama po keletą naujų šaldytuvų modelių.
 
2006.04.28
Išrinkta nauja valdyba bei atsisakyta stebėtojų tarybos
Naujaisiais valdybos nariais buvo išrinkti investicijų bendrovės „Hermis Capital“ valdybos pirmininkas Nerijus Dagilis, „Hermis Capital“ valdybos narys Domininkas Kašys, AB „Snaigė“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas bei investicijų fondo „Amber Trust“ patarėjas Martynas Česnavičius. AB „Snaigė“ valdybos pirmininku buvo paskirtas Nerijus Dagilis.
 
2006.04.19
AB „Snaigė“ audituotais duomenimis 2005 metais uždirbo 19,2 mln. Lt pelno
AB „Snaigė“ audituotais konsoliduotais duomenimis 2005 metais pasiekė 372,1 mln. Lt apyvartą ir kitos veiklos pajamas bei uždirbo 19,2 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. 2004 metais bendrovė buvo pasiekusi 297,1 mln. Lt apyvartą ir buvo uždirbusi 18,4 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. 2004 metus lyginant su 2005 metais, neaudituotais duomenimis bendrovės konsoliduota apyvarta ir kitos veiklos pajamos išaugo 25,2 proc., o konsoliduotas pelnas prieš mokesčius padidėjo 4,3 proc. 2005 metais bendrovės konsoliduota EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą) buvo 41,4 mln. Lt arba 17,3 proc. didesnė nei 2004 metais, kai konsoliduota EBITDA buvo 35, 3 mln. Lt.
 
2006.03.24
Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas
2006 m. kovo 23 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2006 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė:
1. AB „Snaigė“ valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2005 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2005 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2005 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2005 metų pelno paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.
6. Naujos bendrovės įstatų redakcijos priėmimas.
7. Bendrovės valdybos rinkimas.
 
2006.03.09
AB „Snaigė“ įgyvendins darbuotojų mokymo programą už 2,27 mln. Lt
AB „Snaigė“ įgyvendins darbuotojų mokymo programą už 2,27 mln. Lt. Dalį lėšų, t.y. 910 tūkst. Lt, mokymams skirs pati bendrovė, o likusi suma bus padengta ES lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas iki 2008 m. Bendrovės darbuotojai tobulins bendrojo verslumo, projektų valdymo, vadybos, pardavimų ir pirkimų, rinkodaros, personalo valdymo bei kalbų įgūdžius, gilins žinias informacinių technologijų, asmeninio ir organizacijos efektyvumo teorijos ir praktikos srityse.
 
2006.02.28
AB „Snaigė“ neaudituotais duomenimis 2005 metais uždirbo 19,7 mln. Lt
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2005 metais pasiekė 376,6 mln. Lt apyvartą ir uždirbo 19,7 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. 2004 metais bendrovė buvo pasiekusi 297 mln. Lt. apyvartą ir buvo uždirbusi 18,4 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. 2004 metus lyginant su 2005 metais, neaudituotais duomenimis bendrovės konsoliduota apyvarta išaugo 26,8 proc., o konsoliduotas pelnas prieš mokesčius padidėjo 7,1 proc.
 
2006.02.20
AB „Snaigė“ parėmė kalnų slidininko startą Turino žiemos olimpinėse žaidynėse
AB „Snaigė“ parėmė Lietuvos kalnų slidininko Vitalijaus Rumiancevo išvykimą į XX – ąsias žiemos olimpines žaidynes Italijoje. Bendrovė sportininkui skyrė 10 tūkst. litų pasiruošti olimpiadai bei reikalingam inventoriui įsigyti.
 
2006.02.03
AB „Snaigė“ į Kauno technologijos universiteto tyrimų laboratoriją investavo 50 tūkst. Lt
Kauno technologijos universitete (KTU) atidaryta nauja AB „Snaigė“ bei KTU tyrimų laboratorija. Joje bus atliekami tarptautinių standartų reikalavimus atitinkantys šaldymo sistemų tyrimai bei bandymai. AB „Snaigė“ laboratorijos įkūrimui skyrė 50 tūkst. Lt. Už AB „Snaigė“ skirtas lėšas laboratorija buvo aprūpinta modernia laboratorine įranga, kompiuteriais, demonstracinėmis priemonėmis ir baldais. Bendrovė jau daugiau nei 10 metų bendradarbiauja su KTU, finansuoja čia vykdomus mokslinius tyrimus bei juos pritaiko gamyboje. Kasmet moksliniams tyrimams bei bandymams AB „Snaigė“ skiria apie 60-80 tūkst. Lt. Bendradarbiaudama su universitetu, bendrovė sumažino gaminamų šaldytuvų energijos suvartojimą bei savikainą, pagerino jų ergonomines savybes, perėjo prie pilnai ekologiškų, ES direktyvas atitinkančių šaldytuvų gamybos.
Praėjusių metų pabaigoje AB „Snaigė“ kartu su KTU pristatė buitinio šaldytuvo su integruotu kompiuteriu prototipą. Naujus šaldytuvus bus galima valdyti tiesiogiai arba internetu. Panaudojant pažangiausias AB „Snaigė“ konstruktorių ir KTU mokslininkų idėjas buvo sukurta ir įdiegta nauja šaldymo sistema su skirstomuoju vožtuvu. Naujoji sistema gerokai praplėtė gaminių funkcines galimybes bei leido taupyti elektros energiją.
Šiuo metu naujojoje KTU ir AB „Snaigė“ laboratorijoje kuriami ir bandomi naujos kartos, A+ energetinės klasės gaminiai su geresne sienelių izoliacija, kurie elektros energijos suvartos dar 30 proc. mažiau nei dabartiniai modeliai.
 
2006.01.14
„Oktano-Snaigės“ komanda tarptautinėse žiedinėse automobilių lenktynėse „The TOYO TIRES 24h of Dubai“ savo klasėje užėmė šeštąją vietą, o bendroje įskaitoje buvo dvylikta
Ištisą parą vykusios Dubajaus žiedinės lenktynės yra pirmosios tokios trukmės lenktynės Vidurio Rytų regione. Lenktynės vyko pasaulinės klasės Dubajaus trasoje, kurioje nuo kitų metų vyks ir „Formulės-1“ varžybos. Lenktynėse Dubajuje „Oktano-Snaigės“ komandą sudarė Egidijus Dapšas, Nemunas Dagilis, Nerijus Dagilis, Titas Sereika ir Alfredas Kudla. Lietuvių ekipa varžėsi automobiliu „Porsche Carrera GT3“. „Oktano – Snaigės“ komanda yra 2005 m. „Horn Grand Prix 1003 km“ lenktynių nugalėtoja, 2005 m. Šiaurės Europos šalių žiedinių lenktynių čempionato 3-ios vietos laimėtoja. Nuo 2004 m. „Oktano-Snaigės“ komandos rėmėja yra AB „Snaigė“.