2007 - esminiai įvykiai
2007.12.28
Dėl bendrovės naujo generalinio direktoriaus paskyrimo
AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nuo 2008 m. sausio 3 d. iš generalinio direktoriaus pareigų atšaukiamas Mindaugas Šeštokas ir išrenkamas Gediminas Čeika.
 
2007.11.29
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2007 m. lapkričio 29 d., priimtas sprendimas sudaryti sutartį su UAB „Ernst &Young Baltic“ dėl 2007 m. AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos ir konsoliduotos ataskaitos auditavimo. Sutarties apmokėjimo kaina 228 000 Lt (66 033 eurų).
Dėl investuotojų
Patikslinant 2007 metų gegužės 25 dienos paskelbtą informaciją apie galimų investuotojų domėjimąsi bendrove, informuojame kad šiuo metu jokios derybos ar susitikimai su galimais investuotojais nevyksta.
Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I ketv. veiklos rezultatai
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 73,34 mln. Lt (21,24mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių: - 2,57 mln. Lt (-0,74 mln. EUR),
Grynasis nuostolis: - 3,80 mln. Lt (-1,1 mln. EUR),
EBITDA: 3,33 mln. Lt (0,97 mln. EUR)
AB “Snaigė” neaudituota konsoliduota apyvarta per I šių metų ketvirtį išaugo 20 mln. litų, palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovė dirba sėkmingiau nei yra numačius verslo plane ir planuoja pasiekti numatytą 32 mln. litų konsoliduotą EBITDA.
Pasirašyta sutartis
AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ "Orion Securities"
AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities". „Orion Securities“ planuoja pradėti rinkos formavimą gavus Biržos leidimą.
Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. I pusm. veiklos rezultatai
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 180,4 mln. Lt (52,25 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių: - 0,88 mln. Lt (-0,25 mln. EUR),
Nuostolis: - 1,26 mln. Lt (-0,36 mln. EUR),
EBITDA: 11,0 mln. Lt (3,2 mln. EUR).
Konsoliduoto AB „Snaigė“ pelno mažėjimui didžiausią įtaką turėjo augančios žaliavų bei energetinių išteklių kainos. Taip pat įtakos turėjo ir nukritęs dolerio kursas. Didelę dalį – 25 proc. – savo produkcijos eksportuojame į Ukrainą, o atsiskaitymai vykdomi doleriais. Tačiau optimistiškai nuteikia š.m. II ketvirčio finansiniai rezultatai ir augantys pardavimai bendrovei svarbiose rinkose: Ukrainoje pardavimai išaugo 33 procentais, kitose Rytų šalyse – 34 procentais, o Rusijoje pardavimai padidėjo net 4 kartus. Per antrąjį š.m. ketvirtį bendrovė uždirbo 1,7 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto pelno prieš mokesčius, t.y. 1,37 mln. Lt daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbusi 320 tūkst. Lt neaudituoto konsoliduoto pelno prieš mokesčius.
Konsoliduoti neaudituoti 2007 m. 9 mėn. veiklos rezultatai
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 305,8 mln. Lt (88,57 mln. EUR).
Pelnas iš pagrindinės veiklos 15 mln. Lt ( 4,3 mln. EUR)
Pelnas iki mokesčių: 0,11 mln. Lt (0,03 mln. EUR),
Nuostolis (grynasis): - 0,19 mln. Lt (-0,05 mln. EUR),
EBITDA: 18,2 mln. Lt (5,27 mln. EUR).
Nuo šių metų pradžios „Snaigės“ pardavimų pajamos išaugo 22 procentais, pelnas iš pagrindinės veiklos išaugo 60 procentų ir sieka 15 mln. Lt, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu periodu, tačiau dėl smunkančio dolerio kurso ir brangstančių žaliavų įmonė uždirbo tik 106 tūkst litų.
Per devynis šių metų mėnesius dėl smunkančio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmonė prarado apie 15 mln. Lt.
 
2007.04.27
Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai
Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007 m. balandžio 26 d. nutarė:
1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2006 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl metinės finansinės atskaitomybės.
3. Patvirtinti 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje - 55 772 622 Lt (16 152 868 EUR.
Grynasis finansinių metų pelnas - 10 659 081 Lt (3 087 083 EUR).
Pervedimai iš rezervų - 26 899 000 Lt(7 790 489 EUR).
Paskirstytinas pelnas iš viso - 93 330 703 Lt (27 030 440 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 10 000 000 Lt (2 896 200 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms - 23 647 600 Lt (6 848 818 EUR).
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 440 000 Lt (127 433 EUR).
Iš jų: paramai, labdarai - 90 000 Lt (26 066 EUR), socialinėms ir kultūrinėms reikmėms - 350 000 Lt (101 367 EUR).
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0 Lt (0 EUR).
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje - 59 243 103 Lt (17 157 989 EUR).
5. Supirkti AB „Snaigė” paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas(VP ISIN kodas LT 0000109274), pateikiant savanorišką oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir įgyvendinant jį Vilniaus vertybinių popierių biržoje; Akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą; VVPB supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų už 10 000 000 (dešimt milijonų) litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Bendrovė supirks akcijas iki 2008 m. spalio 26 dienos; Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: minimali akcijų įsigijimo kaina - 5 Lt, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 16 Lt; Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 16 Lt už vieną akciją. Užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus, įsigyjamų akcijų kiekius ir kainas, akcijų pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai. Visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame nutarime, pavedama spręsti bendrovės valdybai.
 
2007.03.22
Eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimo sušaukimas
2007 m. balandžio 26 d. 14.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje šaukiamas metinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. 30 min., pabaiga 13 val. 50 min. Susirinkimo darbotvarkė:
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2006 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2006 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2006 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2006 metų pelno paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2007 m. balandžio 19 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
2007.02.16
AB „Snaigė” konsoliduoti neaudituoti preliminarūs 2006 m. veiklos rezultatai ir 2007 m. prognozė.
1. 2006 m. veiklos rezultatai:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos 357,0 mln. Lt (103,4 mln. EUR);
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius -10,1 mln. Lt (-2,9 mln. EUR);
EBITDA 13,7 mln. Lt (4,0 mln. EUR).
2. 2007 m. veiklos prognozė:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos 468,8 mln. Lt (135,8 mln. EUR);
Pelnas prieš mokesčius 10,2 mln. Lt (3,0 mln. EUR);
Grynasis pelnas 8,4 mln. Lt (2,4 mln. EUR);
EBITDA 34,3 mln. Lt (9,9 mln. EUR).
Neigiamą visos įmonės konsoliduotą rezultatą lėmė sunkumai Rusijos rinkoje, atsiradę nuo gamyklos šioje šalyje atidarymo pradžios - dideli produkcijos likučiai ir jų perkainavimas pas platintojus. Be to, padidėjus rizikai, kad nebus susigrąžinta per 2004-2005 m. susidariusių pirkėjų skolų, įmonė priėmė sprendimą padaryti 9,8 mln. atidėjimus šiom blogom skolom dengti.
 
2007.01.19
AB „Snaigė” padidino įstatinį kapitalą
Pagal 2006 metų rugsėjo 11 d. bendrovės akcininkų sprendimą nauja 756,96 tūkst. Lt akcijų emisija išplatinta dviems fiziniams asmenims. AB „Snaigė” naujas akcijas pardavė po 13 Lt. Akcijų emisiją nupirko Lietuvos pilietis Ždanas Rysevas bei Rusijos pilietis Valentinas Rybnikovas. Mainais bendrovė iš jų įsigijo 15 % AB „Snaigė” gamyklos Kaliningrade „TechPromInvest” dalies šios bendrovės įstatiniame kapitale ir tapo vienintele OOO „TechPromInvest” savininke. Pasak AB „Snaigė” generalinio direktoriaus Mindaugo Šeštoko, įsigijusi visą Kaliningrado gamyklos akcijų paketą bei tapusi vienintele savininke, AB „Snaigė” galės užtikrinti didesnę šios įmonės veiklos kontrolę bei efektyvesnį valdymą.
 
2007.01.05
AB „Snaigė” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė” neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2007 m. sausio 5 d., priimtas sprendimas sudaryti sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“ dėl AB „Snaigė” finansinės ataskaitos ir konsoliduotos ataskaitos auditavimo. Sutartį pasirašyti 1 metų laikotarpiui, sutarties kaina metams ne daugiau nei 130 000 Lt (37 651 EUR).