2017 - esminiai įvykiai
2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. devynių mėnesių tarpiniai konsoliduoti finansiniai rezultatai.
Išsamiau atsisiųsti
 
2017-11-10
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017-11-06)
 
2017-10-26
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.10.23)
 
2017-09-13
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Sekenora Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.09.01)
 
2017-08-30
AB „Snaigė“ 2017 m. šešių mėnesių neaudituoti konsoliduoti finansiniai rezultatai
AB „Snaigė“ konsoliduotuos  neaudituotos pajamos pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 18,9 mln. EUR (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), ir buvo 0,5% mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Nors dėl augančių žaliavos kainų bendrovės veiklos rezultatai buvo blogesni nei pernai,pardavimo pajamas pavyko išsaugoti. Džiugu, kad toliau auga pardavimai tose rinkose, kur AB „Snaigė“ parduoda su savo prekiniu ženklu, - teigė Gediminas Čeika.  „Ypač džiaugiamėsatsigaunančiais pardavimais Ukrainoje. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimų pajamos šioje šalyje per pirmąjį 2017 m. pusmetį  išaugo net 60 proc.“Didžiausiomis bendrovės rinkomis ir toliau išlieka Prancūzija, Vokietija, Ukraina, Lenkija, Čekija.Neaudituotais konsoliduotais duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė pasiekė 1 mln EUR EBITDA ir patyrė 179 tūkst. EUR ikimokestinio nuostolio
 
2017-08-23
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
1 Priedas. Savų akcijų įsigijimo salygos atsisiųsti
2 Priedas. Atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarka atsisiųsti
3 Priedas. Sutartis dėl valdybos nario veiklos atsisiųsti
 
2017-08-16
Patikslinti pranešimai (8 dalys) apie balsavimo teisių netekimą/įgijimą
AB „Snaigė“ gavo pranešimą apie UAB „Vaidana“ balsavimo teisių bendrovėje netekimą, o Bevorano Holdings Limited balsavimo teisių įgijimą (balsavimo teisių netekimo/įgijimo data – 2017.06.23).
 
2017-08-11
Akcininkų siūlymu darbotvarkė papildyta 4 ir 5 klausimais ir siūlomi sprendimų projektai šiems klausimams atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai  atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti

2017-08-01
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai  atsisiųsti
 
2017-06-24
Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą Išsamiau atsisiųsti
 
2017-05-31
AB „Snaigė“ 2017 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 452 tūkst. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 3 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Bendrovės neaudituoti nekonsoliduoti pardavimai viršijo 7 mln. EUR ir buvo nežymiai didesni nei pernai per tą patį laikotarpį. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmasis metų ketvirtis buvo tradiciškai neaktyvus, šie mėnesiai buitinės šaldymo įrangos versle laikomi „nesezoniniais“. 
G. Čeikos nuomone šie metai bus pilni iššūkių: - „Daugelis žaliavų tiekėjų dar pernai paskelbė apie kylančias žaliavų ir medžiagų kainas. Tai neišvengiamai turės įtakos ir mūsų verslui. Konkurencija tik aštrės, nes ne visi gamintojai ketina kelti kainas. Tačiau ir mes esame pasirengę aktyviai veikti visose savo rinkose ir ypač tose, kur parduodame savo gaminius su „Snaigės“ prekiniu ženklu.“ 
2017 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti

2017-05-03
2016 m. dividendų mokėjimo tvarka
AB "Snaigė", Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.
2017 m. balandžio 25 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Snaigė” (įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6., Alytus, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,024 euro dividendų (prieš mokesčius) vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 10 d.  bus AB ”Snaigė” akcininkai.
Dividendai bus mokami nuo 2017 m. gegužės 11 d.
Dividendai bus mokami tokia tvarka:
Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Bendrovė perves finansų maklerių įmonėms ar kredito įstaigų padaliniams, o jie atitinkamai perves į akcininko nurodytą sąskaitą.
Kitiems akcininkams dividendus bendrovė išmokės pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą prašyme. Prašymus galite pateikti raštu (AB "Snaigė", Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva arba elektroniniu paštu akcininkams@snaige.lt).
Dividendų apmokestinimo tvarka:
Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą ir išmokami išskaičiavus pajamų mokestį, kuris sumokamas valstybei.
 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija teikiama AB „Snaigė“, tel. +37052113589. 
 
2017-04-26
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2017 m. balandžio 25 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais.
2.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
   
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje    (3 332 035) Eur
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)    1 088 023 Eur
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)    125 661 Eur
Įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti     3 169 792 Eur
Pervedimai iš rezervų    885 477 Eur
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms    0
investicijoms    0
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo    885 477 Eur
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti    0
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti    0
Paskirstytinas pelnas    1 936 918 Eur
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus    946 161 Eur
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus    0
paramai, labdarai    0
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms    0
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti    950 937,48 Eur*
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti    0
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti    0
Kita:    0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti    30 000 Eur
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms    0
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje    9 819,52 Eur
*Už 2016 m. dividendai skiriami 39 622 395 akcijoms, t.y. 0,024 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių)
5.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos narių rinkimas.
 SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais į laisvą(-as) vietą(-as) valdyboje išrinkta Natalia Tsvetkova ir Nataliia Sukhanova .
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
6.    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
 
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
 
2017-04-04
Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos pakeitimo. Išsamiau atsisiųsti
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Susirinkimo sprendimų projektai  atsisiųsti
 
2017-03-22
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą. AB „Snaigė“ valdybos narys Vladislav Sviblov pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2017 m. balandžio 4 d.
 
2017-02-14
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2017 m. balandžio 5 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
                Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
                Susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. kovo 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena – 2017 m. balandžio 20 d.
                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
                Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2016 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario(-ių) rinkimas;
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
                Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2017 m. kovo 20 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2017 m. balandžio 4 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
                Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais (bendrojo balsavimo biuletenyje) ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
  Susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
 
2017-02-28
2016 m. AB „Snaigė“ pelnas augo, o apyvarta krito.
Išsamiau atsisiųsti
 
2017-02-09
Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo ir Bendrovės pozicijos
AB “Snaigė” (toliau tekste Bendrovė) gavo 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241‑15 “Dėl poveikio priemonės taikymo AB “Snaigė”. Vadovaujantis minėtu sprendimu skelbiame ir atskleidžiame sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją šio pranešimo priede.
Priedas: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo nr. 241-15 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas ir AB „Snaigė“ informacija atsisiųsti