2013 - esminiai įvykiai
2013-12-19
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2014 m. sausio 10 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
                Susirinkimo vieta –AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius .
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
                Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m.  sausio 3 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
                Susirinkimo darbotvarkė:
·         1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ (įmonės kodas 302473720) suteikimas
                Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.) Telefonai pasiteirauti: (8-5) 2361970.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Kareivių g. 6,Vilnius. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2013 m. gruodžio 26 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2014 m. sausio 9 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba gauti atsiųsti registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Kareivių g. 6, Vilnius. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2014 m. sausio 9 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Kareivių g. 6, Vilnius, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
                Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; Atsisiųsti
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma. Atsisiųsti
 
2013-11-29
AB “Snaigė“  pelnas augo beveik 4 kartus
AB „Snaigė“ per devynis šių metų mėnesius pasiekė 140,1 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 27 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo beik 5,3 mln. Lt grynojo pelno t.y. beveik 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduota neaudituota EBITDA siekė 12,3 mln. Lt t.y. 43 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 
Vertindamas 9 mėnesių rezultatus AB „Snaigė“ generalinis direktorius džiaugėsi bendrovės pasiekimais ir pardavimo augimo tendencijomis. „Džiaugiamės, kad mūsų pastangos išlaikyti spartų augimo tempą buvo vaisingos“, - teigė G. Čeika. III ketvirtis - pats karščiausias buitinių šaldymo prietaisų versle. Mums pavyko ne tik patenkinti rinkos poreikius, bet ir išplėsti klientų bazę, vystyti naujus produktus, vykdyti rinkodaros programas. Tai puikus visos „Snaigės“ komandos darbas.“
AB „Snaigė“ apyvarta labiausiai augo Vakarų Europos bei Azijos šalyse. Ypač ženklus jis buvo Vidurinėje Azijoje 132  proc. bei Prancūzijoje 128 proc. Bendrovės pardavimai beveik dvigubai augo Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse.
 Bendrovės pardavimų augimas Prancūzijoje susijęs su „Snaigės“ dalies augimu didžiausio Prancūzijos mažmeninio tinklo „Conforama“ pardavimuose.  Aukšti „Conforama“ vadovai vasarą lankėsi ‚Snaigės“ gamykloje ir buvo sužavėti aukštu gamyklos technologiniu lygiu, darbo organizavimu ir „Snaigės“ gaminių kokybe. Tai paskatino juos praplėsti esamą „Snaigės“ asortimentą „Conforamoje“.
Bendrovė džiaugiasi ir stiprėjančiomis pozicijomis Vidurinėje Azijoje. „Tai didelės, pelningos rinkos“, - teigia G. Čeika. – „Tad labai džiaugiamės, kad mūsų šaldytuvai yra patrauklūs vietiniams gyventojams. Kai kuriose Vidurinės Azijos šalyse „Snaigė“ yra viena iš rinkos lyderių.“
Trečiąjį ketvirtį bendrovė pristatė savo klientams bei vartotojams naujus produktus: t.y. 163 cm aukščio šaldiklį, bei karščiausią šių metų savo naujieną - šaldytuvą-šaldiklį su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“. Neseniai pasirodęs parduotuvėse naujasis šaldiklis susilaukė didelio pirkėjų susidomėjimo. „Snaigės“ šaldikliai – itin populiarūs ir paklausūs daugelyje mūsų rinkų,“ - teigė G. Čeika. – „Kitais metais ketiname toliau plėsti šaldiklių šeimą, nes jaučiame paklausą šiems gaminiams. Šaldytuvai su bešerkšne sistema „No Forst“ - nekantriai laukti daugelio bendrovės klientų. Su šiuo gaminiu AB „Snaigė“ įžengia į visiškai naują rinkos segmentą ir tiksi sėkmingai jame konkuruoti su kitais buitinių šaldytuvų gamintojais.“
 
2013-11-28
Dėl 100% OOO „Techprominvest“ dalių pardavimo ir dėl sandorių įtakos bendrovės finansiniams rezultatams
AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad ji sudarė sutartį dėl visų Bendrovės turimų 100% OOO „Techprominvest“ dalių pardavimo (1% Rusijoje registruotai įmonei OOO „Spektr plius“, o 99% – OOO „UniversalStroi“). Visų 100% OOO „Techprominvest“ dalių pardavimo kaina – 2 750 000 EUR, kainos sumokėjimo terminas – iki 2013 m. gruodžio 30 d.
Kaip nurodyta 2013 m. spalio 16 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį, Bendrovė įsipareigojo paskelbti pranešimą apie esminį įvykį, nurodydama sandorio dėl OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimo įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams (apie šio nekilnojamojo turto pardavimą Bendrovė paskelbė 2013 m. spalio 9 d.). Bendrovės vadovybės nuomone, atsižvelgiant į abiejų aukščiau minėtų sandorių pobūdį ir siekiant objektyviai atspindėti jų pelningumą, abiejų šių sandorių (OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimo ir 100% OOO „Techprominvest“ dalių pardavimo) įtaka Bendrovės konsoliduotiems finansiniams rezultatams turėtų būti nustatyta ir atskleista kartu.
Taigi Bendrovė šiuo papildomai informuoja, kad minėtų sandorių (OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimo ir 100% OOO „Techprominvest“ dalių pardavimo) įtaka konsoliduotiems Bendrovės finansiniams rezultatams yra (– 2 200 767 EUR).
AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika teigiamai vertina OOO „Techprominvest“ pardavimą. „Pagaliau bendrovė atsikratė su pagrindine veikla nesusijusio turto, kurio išlaikymas  nuo 2009 m. nešė bendrovei nuostolį,“ - teigė G. Čeika. „Nelengva pripažinti, kad AB „Snaigė“ investicijos Kaliningrade nepasiteisino, tačiau nebeturint šios įmonės bendrovės rezultatai  ateityje turėtų gerėti, o vykdyti tolimesnę veiklą turėtų būti lengviau."
 
2013-10-16
Dėl paskelbimo apie dukterinės įmonės nekilnojamojo turto Rusijoje pardavimo įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams
Kaip nurodyta AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) 2013 m. spalio 9 d. pranešime apie esminį įvykį, buvo parduotas Bendrovės dukterinės įmonės Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojamasis turtas.
Informuojame, kad Bendrovė ketina paskelbti papildomą pranešimą apie esminį įvykį, nurodydama minėto sandorio įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams. Bendrovės vadovybės vertinimu, būtent šie duomenys objektyviai atspindės sudaryto sandorio pelningumą.
Taip pat pažymime, kad šio pranešimo dienai tokie rezultatai, kurie priklauso, be kita ko, nuo įvykdytų investicijų į parduotą turtą, parengimo jo pardavimui sąnaudų ir kitų finansinių rodiklių, Bendrovės nėra apskaičiuoti. Kai tik šie rezultatai bus nustatyti (Bendrovė tikisi šiuos duomenis turėti iki 2013 m. lapkričio pabaigos), Bendrovė paskelbs atitinkamą pranešimą apie esminį įvykį.
 
 
2013-10-09
AB „Snaigė“ pardavė dukterinės įmonės nekilnojamąjį turtą Rusijoje
AB „Snaigė“ pardavė dukterinės įmonės Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojamąjį turtą. OOO „Techprominvest“ – bendrovės šaldytuvų gamykla Kaliningrade, gaminusi šaldytuvus Rusijos rinkai. Jos veikla buvo sustabdyta 2009 m., kai dėl rublio devalvacijos gamykla tapo nuostolinga.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimas gera žinia bendrovei. „Turėti bendrovės balanse neveikiančią gamyklą, tai reiškia nereikalingas išlaidas jos išlaikymui ir prastesnį konsoliduotą bendrovės rezultatą, - teigė G. Čeika. -„Dabar bendrovė galės efektyviau naudoti savo resursus.“
 
2013-09-18
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą
2013 m. rugsėjo 17 d. AB „Snaigė“ valdybos narys Dmitry Komissarchik pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2013 m. spalio 2 d.
 
2013-08-30
AB “Snaigė“ I pusmetį pardavimai augo 39 proc., EBITDA – 61 proc.
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 91,2 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 39 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo beik 2 mln. Lt grynojo pelno, t.y. beveik 4 kartus daugiau nei pernai už tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduota neaudituota EBITDA siekė 6,6 mln. Lt, t.y. 61 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
AB „Snaigė“ apyvartos augo beveik visose svarbiausiose bendrovės rinkose. Ypač ženklus jis buvo Vidurinėje Azijoje 162 proc. bei Prancūzijoje 161 proc. Bendrovė savo gaminius eksportavo į beveik 30 Europos ir Azijos šalių, tačiau svarbiausios bendrovės rinkos išliko tos pačios – Ukraina, Vokietija, Prancūzija, Vidurinė Azija. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, šios šalys atspindi visą „Snaigės“ pardavimų portfelio struktūrą – t. y. balansavimą tarp rizikingų, bet pelningų rytų, bei stabilių, bet mažiau pelningų vakarų.
Vertindamas I pusmečio rezultatus AB „Snaigė“ generalinis direktorius džiaugėsi bendrovės pasiekimais ir pardavimo augimo tendencijomis. „Įdėjome daug pastangų norėdami išlaikyti tokį spartų pardavimo augimo tempą, -teigė G. Čeika. „Džiaugiamės, kad pavyko ne tik išauginti savo klientų skaičių, išplėsti produktų portfelį, įgyvendinti rinkodaros kampanijas, bet ir laiku padidinti gamybinius pajėgumus bei užtikrinti sklandų tiekimo padalinio darbą. Bendrovė dirbo kaip gerai sustyguotas mechanizmas, tad ir rezultatai – puikūs.“
Trečiąjį ketvirtį bendrovė toliau planuoja ne tik auginti pardavimus, bet ir pristatyti savo klientams bei vartotojams naujus produktus: t.y 163 cm aukščio šaldiklį, bei karščiausią šių metų savo naujieną -šaldytuvą-šaldiklį su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“. „Šio mūsų gaminio nekantriai laukia daugelis mūsų klientų“, - teigia Gediminas Čeika. „Tikimės, kad naujasis šaldytuvas savo technologiniais ypatumais, funkcionalumu bei dizainu pranoks visus mūsų pirkėjų lūkesčius.“
 
2013-08-14
AB „Snaigė“ parduoda dukterinės įmonės nekilnojamą turtą Rusijoje
AB „Snaigė“ pasirašė dukterinės įmonės Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojamo turto preliminarią  pardavimo sutartį. OOO „Techprominvest“  – bendrovės šaldytuvų gamykla Kaliningrade, gaminusi šaldytuvus Rusijos rinkai. Jos veikla buvo sustabdyta 2009 m., kai dėl rublio devalvacijos gamykla tapo nuostolinga.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos galimas OOO „Techprominvest“ nekilnojamo turto pardavimas gera žinia bendrovei. „Turėti bendrovės balanse neveikiančią gamyklą, tai reiškia nereikalingas išlaidas jos išlaikymui ir prastesnį konsoliduotą bendrovės rezultatą, - teigė G. Čeika. -„Pardavus ją, bendrovė efektyviau naudos savo resursus.“
 
2013-06-18
AB “Snaigė“ pardavė savo dukterinę bendrovę Rusijoje
AB „Snaigė“ pardavė OOO „Liga Servis“, savo dukterinę įmonę Rusijoje, kurios pagrindinis tikslas buvo rūpintis bendrovės pardavimais ir rinkodara. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, turėti dukterines bendroves, kurios užsiima prekybos bei marketingo veikla Rusijoje tapo netikslinga bendrovei pradėjus bendradarbiauti su Rusijos įmonių grupe „Polair“.
„Polair“ yra didžiausia ir gerai žinoma šaldymo įrangos gamintoja ir pardavėja Rusijoje, turinti savo prekybinius kanalus ir ryšius, kuriais pradėjo naudotis ir AB „Snaigė“- teigė G. Čeika. „Bendradarbiavimo rezultatai pranoko lūkesčius – vien per šių metų I ketvirtį pardavimai į Rusiją išaugo tris kartus, todėl dubliuoti darbą ir be reikalo eikvoti lėšas dukterinių įmonių išlaikymui nebematėme prasmės.“
Dabar bendrovės įmonių grupės struktūrą sudaro Ukrainos OOO„Snaige Ukaine“, Lietuvos UAB „Almecha“ bei Rusijos OOO „Techprominvest“ - vienintelė dukterinė bendrovės įmonė šioje šalyje. Tai – sustabdžiusi savo veiklą gamykla Kaliningrade, kuriai šiuo metu taip pat ieškomas pirkėjas. Kita bendrovės dukterinė įmonė Rusijoje OOO „Moroz Trade“ yra išregistruota iš Rusijos juridinių asmenų registro.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį AB „Snaigė“ pasiekė 34,4 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 57 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Pirmą ketvirtį bendrovė uždirbo 1,3 mln. Lt konsoliduotos neaudituotos EBITDA, t.y. 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
 
2013-05-31
AB “Snaigė“ I ketvirtį pardavimai augo 57 proc., EBITDA – 4 kartus
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 34,4 mln. Lt apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 57 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Daugiauisiai pardavimai kilo rytų rinkose: Uzbekistane 23 kartus, Tadžikistane beveik 6 kartus, Rusijoje virš 3 kartų. Pardavimai augo ir kai kuriose vakarų šalyse: Prancūzijoje 18 proc., Bulgarijoje 38 proc., Lenkijoje 24 proc. Be to, AB „Snaigė“ šiais metais pardavė savo produkciją Suomijai, Belgijai, Vengrijai – šalims, su kuriomis praeitų metų I ketvirtį prekybinių operacijų nevykdė. Pirmo ketvirčio bendrovė uždirbo 1,3 mln. Lt konsoliduotos neaudituotos EBITDA, t.y 4 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, nors I ketvirtį dėl sezoniškumo bei, ypač šiemet, išaugusių šildymo kaštų buvo patirtas 1,1 mln. Lt nuostolis (neaudituotais, konsoliduotais duomenimis), tačiau jis buvo daugiau kaip 1 mln. Lt mažesnis nei per tą patį laikotarpį praeitais metais. „Toks mūsų verslas – žiemos pradžioje pardavimai itin maži, tad pajamų visada gauname mažiau nei išleidžiame, o vasaros mėnesiais pardavimai išauga kelis kartus,“- teigė G. Čeika. „Todėl I ir II ketvirčiuose daugiau dėmesio skiriame pasirengimui karštajam sezonui: tvarkome įrengimus, atnaujiname įrangą, užsiperkame daugiau medžiagų bei žaliavų, gaminame į sandėlius, kad vasarą nepritrūktų produkcijos“.
Nors AB „Snaigė“ virš 60 proc. šaldytuvų ženklina savo prekiniu ženklu, likusią dalį gamina pagal užsakymus garsiems buitinės technikos gamintojams ir mažmeninės prekybos tinklams. Šiemet bendrovė toliau gamins šaldytuvus vokiečių „Sverin“, „Boman“, prancūzų „Conforama“, portugalų „Orima“ ir kt. Garbingų užsakovų gretas papildė ir didžiausias lenkų buitinės technikos gamintojas „Amica“.
AB „Snaigė“ generalinis direktorius G.Čeika teigiamai vertina I ketvirčio rezultatus. „Savo užsibrėžtus I ketvirčio pardavimo planus pasiekėme, - teigė G. Čeika. „Be to – daug nuveikėme kurdami naujus produktus ir tobulindami šaldymo technologijas.“
Jau nuo metų pradžios rinkose pasirodė „Snaigės“ šaldytuvas su šaltuoju „0 Fresh Zone“ skyriumi. Šių metų antrą ir trečią ketvirtį bendrovė pristatys naują aukštesnį šaldiklį, naują Premium klasės dvidurį šaldytuvą stiklo durimis bei aukščiausios elektros energijos klasės A+++ šaldytuvą. Tokiu šaldytuvu gali pasigirti anaiptol ne kiekvienas šaldytuvų gamintojas
 
2013-04-30
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2013 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2012 metais.
Susirinkime išklausyta AB„Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2012 metais.
2.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta Bendrovės auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos).
4.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
-                 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: 908 126 Lt (263 011,47 EUR)
-                 Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): 4 584 574 Lt (1 327 784,4 EUR)
-                 Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 5 492 700 Lt (1 590 795,87 EUR)
-                 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
-                 Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
-                 Pervedimai iš rezervų: 1 143 073 Lt (331 056,82 EUR)
-                 Paskirstytinas pelnas: 6 635 773 Lt (1 921 852,69 EUR)
-                 Pelno paskirstymas 5 238 229 Lt (1 517 095,98 EUR):
-                 Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 229 229 Lt (66 389,31 EUR)
-                 Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
-                 - paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR)
-                 - socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
-                 Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
-                 Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
-                 Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
-                 Kita: 4 979 000 Lt (1 442 018,07 EUR)
-                 - pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR)
-                 - pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 4 979 000 Lt (1 442 018,07 EUR)
-                 Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 1 397 544 Lt (404 756,71 EUR)
5.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
6.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos nario atšaukimas.
SPRENDIMAS: Iš AB „Snaigė“ valdybos narių atšauktas Andrey Dribny.
7.       DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Naujų valdybos narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas į laisvas valdybos narių vietas.
SPRENDIMAS: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkta Vladislavas Sviblovas ir Svetlana Ardentova.
Bendrovės Generalinį direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) įstatymų nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos narių pasikeitimu.
 
Pridedama:
2012 metų konsoliduotas metinis pranešimas; Atsisiųsti
2012 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada; Atsisiųsti
Balsavimo rezultatai. Atsisiųsti
 
2013-04-26
Informacija apie audito įmonės pasiūlymą
AB „Snaigė“ gautas siūlymas audito įmone būsimų 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti  UAB “KPMG Baltics”.
 
2013-04-26
Informacija visuotiniam metiniam akcininkų susirinkimui
Pateikiame informaciją visuotiniam metiniam akcininkų susirinkimui: Bendrovės 2012 m. metinį konsoliduotą pranešimą bei 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį (žr. priedus):
- AB „Snaigė“ 2012 m. metinis konsoliduotas pranešimas; Atsisiųsti
- AB „Snaigė“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
 
2013-04-10
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
                2013 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
                Susirinkimo vieta – Bendrovės posėdžių salė, adresu Pramonės g. 6, Alytus.
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
                Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
                Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2012 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
6 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario atšaukimas;
7 darbotvarkės klausimas: Naujų valdybos narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas į laisvas valdybos narių vietas.
                Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.) Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2013 m. balandžio 16 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės audito komiteto narius. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2013 m. balandžio 29 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2012 m. balandžio 29 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu bozena.skorobogataja@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
                Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; Atsisiųsti
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma. Atsisiųsti
 
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia analitikė Božena Skorobogataja, tel. (8-5) 2113589.
Susirinkimo sprendimų projektai pridedami. Atsisiųsti
Kandidatų į AB „Snaigė“ valdybą CV. Atsisiųsti
 
2013-02-28
2012 m. AB “Snaigė“ rezultatų augimas: apyvarta 31 proc, EBITDA 36 proc., pelnas 5 kartus
                AB „Snaigė“ neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis per 2012 metus pasiekė didesnę kaip 150 mln. Lt apyvartą (t. y. 31 proc. daugiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu). Bendrovė uždirbo 4,6 mln. Lt neaudituoto nekonsoliduoto pelno, t. y. beveik 5 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės 2012 metų neaudituota nekonsoliduota EBITDA viršijo 13 mln. Lt, t. y., buvo 36  proc. didesnis nei pernai per tą patį laikotarpį.
               Toks ženklus apyvartos ir EBITDA augimas  pasiektas  bendrovės sėkmingai vykdyto eksporto dėka. 2012 m. AB „Snaigė“ eksportavo savo gaminius į 33 Europos ir Azijos šalis, eksportas augo 35 proc., jo dalis bendrovės pardavimuose sudarė 97 proc.
Už pasiekimus eksporto srityje AB „Snaigė“  pripažinta „2012 metų eksportuotoja“ ir apdovanota Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prizu.
                G. Čeika pastebi: „Konkuruoti Europos rinkose su pasaulinio lygio buitinės technikos gigantais nėra lengva, tačiau „Snaigės“ 2012 metų rezultatai rodo, jog tai įmanoma.“ Pasak G.Čeikos, šiuos rezultatus lėmė keletas veiksnių – kokybiškas produktas, sėkminga rinkodaros ir prekybos strategija, bendrovės lankstumas ir patikimumas.
               AB „Snaigė“ sėkmė tiesiogiai susijusi su bendrovės prisijungimu prie Rusijos verslo grupės „Polair“. Pirmiausia bendrovė įgavo daugiau pasitikėjimo priimta svarbius strateginius sprendimus, tokius kaip prabangios šaldytuvų linijos Snaigė Glassy  stiklo paviršiumi  vystymas, rinkodaros kampanijos Ukrainoje bei Moldovoje, turėjusios didžiulį pasisiekimą ir užtikrinusios ženklų pardavimo bei rinkos dalies augimą.
Padedama „Polair“, bendrovė pagamino ir pardavė 4,9 tūkst. vnt. komercinės paskirties šaldytuvų Rusijos rinkai. AB „Snaigei“, būnat „Polair“ grupės dalimi pavyko optimizuoti kai kurių medžiagų bei komponentų pirkimo kaštus.
               2012 m. bendrovė daug nuveikė kurdama naujus gaminius bei tobulindama esamus, teigia G.Čeika. Pasak jo, jau metų pradžioje buvo atnaujinti Snaigė Ice Logic šaldytuvai, įdiegtos naujos technologijos, tokios kaip Touch screen elektroninis valdymas, Air Active oro cirkuliacinė sistema, 0 ̊C Fresh Zone šaltasis skyrius, bei pristatyti keli nauji šaldiklių modelai. Šie šaldytuvai susilaukė daug vartotojų dėmesio tiek Lietuvoje, tiek Rytų bei Vakarų Europoje.
               2012 m. į naujų gaminių vystymą ir esamų atnaujinimą AB „Snaigė“ investavo 2 mln. Lt. Iš viso bendrovės investicijos siekė 3 mln. Lt
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2012 metus pasiekė 148,4 mln. Lt konsoliduotą neaudituotą apyvartą, ir uždirbo 1 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo pelno.